17. Hukuk Dairesi 2016/13598 E. , 2017/10167 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/13598 E. , 2017/10167 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:01

17. Hukuk Dairesi 2016/13598 E. , 2017/10167 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı ...Ltd. Şti vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 07.11.2017 Salı günü davalı ... Ltd. Şti vekili Av. ... geldi. Davacılar ve diğer davalı tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı...Ltd. Şti vekili dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-

Davacılar vekili, davacıların murisi ...'ün davalılardan...Şirketine ait ve davalılardan ... tarafından kullanılan ...plakalı otobüs ile seyahat etmekte iken meydana gelen kazada hayatını kaybettiğini, kazanın oluşumunda davalı ...'ın %100 kusurlu olduğunu, tazminat hususunda daha önce açmış oldukları davanın işlemden kaldırılmasına karar verildiğini, trafik kazasından kaynaklanan tazminat davalarında uzamış ceza zamanaşımı uygulaması nedeni ile 15 yıllık zamanaşımına tabi olduğunu, murisden geriye eşi ..., çocukları ..., ..., ... ile annesi ve babasının kaldıklarını belirterek eşi için 5.000TL, çocukları ... için 3.000 TL, ... için 3.000 TL, ... için 3.000 TL, annesi için 3.000 TL, babası için 3.000 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile; eşi için 15.000 TL, çocukları ... için 6.000 TL, ... için 6.000 TL, ... için 6.000 TL, annesi için 10.000TL, babası için 10.000TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 28/06/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini(fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla) talep etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talebini toplam 307.011,89 TL ye yükseltmiştir.
Davalı ... Şirketi vekili, öncelikle zamanaşımı itirazında bulunmuş ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, destekten yoksun kalma tazminatları açısından fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak suretiyle davacılar ... için 211.071,85 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminat, ... için 9.114,27 TL madi ve 5.000 TL manevi tazminat,... için 21.366,59 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminat, ... için 26.313,12 TLmaddi ve 5.000 TL manevi tazminat, ... için 18.987,89 TL maddi ve 7.000 TL manevi tazminat,...için 20.158,17 TL maddi ve 7.000 TL manevi tazminatın,kaza tarihi olan 28/06/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile adı geçen davacılara ödenmesine, manevi tazminatlar açısından fazlaya ilişkin taleplerin REDDİNE, karar verilmiş, hüküm davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Somut olayda davacıların destekten yoksunluk zararlarının hesaplanması yönünden iki ayrı bilirkişi raporu alınmış olup 22.12.2014 tarihli ilk raporda davacı eş ... için (kaza tarihindeki yaşı esas alınarak) %2 evlenme ihtimali öngörülmüş ve davacı çocuklar yönünden ise 18 yaşına kadar babalarından destek görecekleri kabul edilerek bu doğrultuda toplam 307.011,89 TL destekten yoksunluk zararı hesaplanmış, davacılar vekili de bu miktar yönünden davasını ıslah etmiştir.
İtiraz üzerine alınan 09.10.2015 tarihli (sonraki) bilirkişi raporunda ise, davacı eşin(rapor tarihindeki yaşı esas alınmak suretiyle) evlenme ihtimali bulunmadığı ve davacı çocukların ise 22 yaşına kadar babalarından destek görecekleri kabulüne göre hesaplama yapılarak toplam 453.229,38 TL destekten yoksunluk zararı hesaplanmış olup, mahkemece, ıslah edilen miktar yönünden davanın kabulüne, fazlaya ilişkin hakların ise saklı tutulmasına karar verilmiştir.
22.12.2014 tarihli (ilk) bilirkişi raporundaki hesaplamalar isabetli olup, mahkemece bu rapor doğrultusunda yapılmış olan ıslah miktarı yönünden karar verilmesi yerinde olmakla birlikte kararda fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması hususu isabetli olmayıp kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 1.480,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davalı ...Ltd. Şti'ye verilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Ltd. Şti'ye geri verilmesine 07/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla