17. Hukuk Dairesi 2016/13490 E. , 2017/10297 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/13490 E. , 2017/10297 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:01

17. Hukuk Dairesi 2016/13490 E. , 2017/10297 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davacı ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili; davalılardan ... idaresindeki... plakalı çekici ve buna bağlı ... plakalı yarı römork ile ... plakalı sürücü ... idaresindeki araç 06/03/2012 günü ... İlçe sınırlarında trafik kazasına sebebiyet verdiklerini, ... plakalı araç içerisinde bulunan ... "in vefat ettiğini, ... ve ... "ın yaralandıklarını, söz konusu kaza ile ilgili olarak ... 4.Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/186 esas sayılı dosyası ile davalı ..."in tam kusurlu bulunarak cezalandırılmasına karar verildiğini, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile davalılardan sigorta şirketi sadece maddi tazminattan poliçe limiti ile sorumlu olmak kaydı ile 500,00 TL maddi ve 50.000,00 TL mahevi tazminatın avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir. Davacı vekili bilirkişi raporu doğrultusunda açtıkları davayı 65.402,19 TL"ye çıkartarak ıslah etmiştir.
Davalılar davanın reddini talep etmişlerdir.Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; davanın kabulü ile 65.402,19 TL maddi tazminatın davalılardan sigorta şirketi poliçe limiti ile sorumlu olmak kaydı ile davalılar ... ve ... Ltd.Şti için olay tarihi olan 06/03/2012 tarihinden, davalılardan sigorta şirketi için temerrüt tarihi olan 20/06/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraflardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa ödenmesine, toplam 5.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 06/03/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... ve ... Ltd.Şti'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat talebine ilişkindir.
Türk Ticaret Kanunun 1483 ve devamı maddelerinde “zorunlu sorumluluk sigortalar” düzenlenmiştir.Türk Ticaret Kanunun 4.maddesinde, bu kanundan doğan hukuk "davalarının" ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5.maddesinin 2.fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa Asliye Hukuk Mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4.maddesi hükmünce ticari sayılan "davalara", ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir. Bir hukuki işlemin veya fiilin TTK' nın kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukuki işlemin veya fiilin olması gerekir. Somut olayda, talebin trafik kazası nedeniyle yaralanmadan dolayı maddi tazminatın sigorta şirketinden ve diğer davalılardan tahsili istemine ilişkin olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
Davanın niteliğine göre davacının talebi trafik kazasından meydana gelen Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat istemine ilişkin olduğu,talebin TTK 1472 v.d maddelerinde sayılan hususlardan olduğu, TTK.4.maddesi gereği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu"ndan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5.maddesinin 2.fıkrasında bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içerisinde bulunan ve bu kanunun 4.maddesi hükmünce ticari sayılan davaların ticaret mahkemesinde bakılacağı hususların düzenlendiği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24/03/2005 tarih ve 188 Sayılı Kararı ile “Büyükşehir Belediyesi oluşturulan ilin adıyla kurulu Ağır Ceza Merkezlerinde kurulan müstakil Ticaret Mahkemelerinin yargı alanın Büyükşehir Belediye sınırları olarak tespit edildiği, buna göre... Büyükşehir Belediyesinin belediye sınırlarının... ilçesini de kapsadığı, bu şekilde ... Yargı çevresi içinde vukuu bulan Ticaret davalarının 24/03/2005 tarihinden itibaren ... müstakil Ticaret Mahkemelerinde görülmesi gerektiği karara bağlandığından kamu düzeninden ve görev kurallarından olan bu husus re' sen nazara alınarak HMK. nun 114/1-c 115 ve 138 maddesinin tatbikiyle dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, bu davalara bakmakla yetkili ve görevli mahkemenin ... Ticaret Mahkemesi olduğu anlaşılmakla, mahkemenin görevsizliğine karar vermek gerekirken yazılı olduğu şekilde işin esasına girilerek karar verilmiş olması doğru olmamıştır.6100 sayılı HMK'nın 1. maddesindeki göreve ilişkin kuralların kamu düzenine ilişkin olduğu hükmü ile HUMK'nın 428/2. maddesinin mahkemenin görevli olmamasının mutlak bozma nedeni olduğuna ilişkin hükmü karşısında, görev hususu somut olayda olduğu gibi, açıkça temyize gelmese dahi temyiz mahkemesince re'sen gözetilmelidir. Bu durumda mahkemece, HMK'nın 114/1-c maddesi hükmü uyarınca göreve ilişkin dava şartı noksanlığı bulunduğu gerekçesiyle, davanın anılan Yasa'nın 115/2. madde hükmü uyarınca usulden reddine karar verilmesi gerekirken, uyuşmazlığın esasının incelemesi doğru olmamıştır.
(2)Bozma neden ve şekline göre davacı ve davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına,
SONUÇ: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle dava vekili ve davalı ... vekilinin temyiz itirazının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekili ve davalı ... vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcının istek halinde davacı ve davalı ...'e geri verilmesine, 08/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Cevapla