17. Hukuk Dairesi 2016/10920 E. , 2017/9986 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/10920 E. , 2017/9986 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:08

17. Hukuk Dairesi 2016/10920 E. , 2017/9986 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat ve itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; Müvekkili ... Şirketi tarafından ticari kasko ... poliçesi ile sigortalı bulunan ... Ltd. Şti.'ne ait ... plakalı aracın 09/11/2011 tarihinde park halinde bulunduğu, ... Mah, ... Sk. No:16 ... adresi önünde iken söz konusu adreste davalının maliki bulunduğu binanın zemin katında bulunan elektrik panosundan çıkan yangının sirayeti sonucunda hasara uğradığını, yapılan ekspertiz incelemesi sonucunda müvekkili şirkete kasko sigortalı...plakalı araçta dava konusu olay nedeniyle meydana gelen hasar miktarının 23.942,47 TL olduğunun belirlendiğini, aracın güncel değeri olan 31.000,00 TL'nin sigortalıya ödendiğini, hasarlı aracın yapılan ihalesi sonucunda 23.400,00 TL sovtaj tahsilatı sağlandığını, davaya konu olay nedeniyle meydana gelen zarar miktarının 7.600,00 TL olduğunu, müvekkili ... şirketinin TTK 1472 md. gereğince sigortalının haklarına halef olduğundan 7.600,00 TL alacak için davalıya karşı rücu hakkının doğduğunu, bu olay nedeniyle ödenen tazminatın zararın sorumlusu olan davalıdan tahsili amacıyla ... 11. ... Müdürlüğü'nün 2012/14136 E. Sayılı dosyası ile yapılan ... takibine davalıların itirazı üzerine ... takibinin durduğunu belirterek haksız itirazın iptaline, takibin asıl alacak ve ferileri üzerinden devamına, davalının %20den az olmamak üzere ... inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığından davanın usulden reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Somut olayda davacı halefiyet hakkına dayanarak sigortalısına ödemiş olduğu ... tazminatının tahsili için davalı hakkında ... takibi başlatmış ve davalı-borçlu borca itiraz etmiştir.
Davacının talebi ... takibinin devamı için davalının ... dosyasına yapmış olduğu itirazının iptali ile takibin devamına karar verilmesine ilişkindir.
Davalı-borçlu ... takibinde adresine gönderilen tebligatın usulsüz olduğunu iddia ederek ... ... Hukuk Mahkemesinde 2012/1124E. Sayılı dosya ile dava açmış ve ... ... Hukuk Mahkemesinde 2012/1124E. Sayılı dosya ile mahkeme 04.10.2012 tarihinde davalı-borçlunun ödeme emrini tebliğ tarihi olarak 08.08.2012 tarihini kabul etmiştir. Davalı-borçlunun ... 1.... Müdürlüğü 2012/14136 E. Sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazı 08.08.2012 tarihli olup süresinde yapılmış olup bu itiraz takibin durdurulmasını sağlamaktadır. ... takip dosyasında ... dairesi tarafından takibin durdurulması kararı verilmemiş olması davalı aleyhine borçlu sıfatıyla davacı-alacaklının takip işlemlerine devam etmesi hakkını vermeyeceği gözetildiğinde, İİK 67.madde hükmüne göre takibin devamı için davacının itirazın iptali davasını açmakta hukuki yararı vardır. Mahkeme tarafından davacının delil listesinde belirttiği ... ... Hukuk Mahkemesi'nin 2012/1124 E. sayılı dosyasını da mahkemesinden isteyerek inceledikten sonra davanın esasına girerek sonucuna göre karar vermesi gerekirken davacının dava açmakta hukuki menfaatinin bulunmadığı gerekçesi ile davayı usulden reddetmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 01/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla