Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/8837 E. , 2017/10024 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/8837 E. , 2017/10024 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 388515
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/8837 E. , 2017/10024 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davacıların sürücü olan desteklerinin davalı şirkete trafik sigortalı olan araçla yaşanan tek taraflı trafik kazasında vefat ettiğini belirterek 5.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden işleyecek reeskont faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini arttırmıştır.Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; Sündüz Topuz için 85.876.38 TL, ... için 11.530,25 TL, ... için 10.752,42 TL, ... için 13.005,72 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile (poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere) davalıdan alınarak davacı yana verilmesine Karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine yöneliktir.Yargıtay yerleşik uygulamalarına göre desteğin ve destek ihtiyacı olanların muhtemel yaşam süreleri belirlenirken ...– ...(pmf) yaşam tablosu esas alınmalıdır. Ayrıca, destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken rapor tanzim tarihine kadar gerçekleşen zararın bilinen veriler nazara alınarak ve iskontoya tabi tutulmadan somut olarak, rapor tanzim tarihinden sonraki zarar da bilinen son gelir nazara alınıp 1/Kn katsayısına göre her yıl %10 oranında artırılmak ve iskonto edilmek suretiyle hesaplanmalıdır (YHGK., 28.06.1995 tarih, 1994/9-628 Esas, 1995/694 Karar).
Eldeki davada poliçenin başlangıç tarihi 03.02.2010 dur. O halde yukarıdaki ilkeler gözetilerek denetime ve hüküm kurmaya elverişli rapor alınarak sonucuna göre karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile CSO hükümlerine göre hesaplama yapılıp karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları