17. Hukuk Dairesi 2016/7981 E. , 2017/10314 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/7981 E. , 2017/10314 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:12

17. Hukuk Dairesi 2016/7981 E. , 2017/10314 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalı şirkete trafik sigortalı araç içinde yolcu olan davacıların desteklerinin yaşanan tek taraflı trafik kazasında vefat ettiğini belirterek, davacı ... için 5.000,00 TL diğer davacılar için ise toplam 5.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 500,00 TL cenaze ve defin giderinin kaza tarihinden işleyecek ticari faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken ıslah dilekçesi ile talebini arttırmıştır.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davacı ... için 5.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren 116.546,32 TL ıslah tarihi olan 16/02/2016 tarihinden itibaren, davacı ... için 1.250,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren 294.95,00 TL ıslah tarihi olan 16/02/2016 tarihinden itibaren, davacı ... için 1.250,00 TL'nin dava tarihinden itibaren, 1.509,00 TL'nin ıslah tarihi olan 16/02/2016 tarihinden itibaren, davalı ... için 1.250,00 TL'nin dava tarihinden itibaren, 22.907,83 TL'nin ıslah tarihi olan 16/02/2016 tarihinden itibaren, cenaze ve defin gideri olarak 500 TL.nin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte poliçe limiti ile sınırlı olmak kaydıyla davalı ... şirketinden tahsiline karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-6100 Sayılı HMK'un geçici 3/2 maddesi delaletiyle mülga 1086 Sayılı HUMK'un 427. maddesinde öngörülen temyiz kesinlik sınırı 1.1.2014 tarihinden itibaren 1.890,00 TL'ye çıkarılmıştır.
Temyize konu karar anılan yasanın yürürlüğünden sonra verildiğinden davacı ... hakkındaki hüküm kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ...’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
2-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin (1) nolu bent ve aşağıdaki bentler dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
3-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
818 sayılı BK nun 45/2 (6098 sayılı TBK 53/3) maddesi gereği, ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir. Bu yasal düzenleme doğrultusunda hükmedilmesi gereken maddi tazminat, davacıların daha önce aldıkları ancak murisin ölümü sonucu artık alamayacakları destek miktarıdır. Yoksun kalınan gerçek destek miktarının tespit edilebilmesi için öncelikle desteğin sağlığında elde ettiği net gelirin doğru saptanması icab eder. Mahkemece desteğin geliri konusunda usulüne uygun olarak araştırma yapılarak kaza tarihindeki muhtemel gelirinin net olarak tespit edilip sonucuna göre karar vermek gerekir. Mahkemece bu konuda yeterince araştırma yapılmamış olup, hükme esas alınan bilirkişi raporunda da bilirkişinin kendi yorumuna dayalı olarak davacının gelirinin asgari ücretin 1.5 katı olabileceğini beyan ederek hesaplama yaptığı görülmüştür. Yine hükme esas alınan bilirkişi raporunda pasif dönem için AGİ hariç asgari ücretin kullanılmadığı görülmüş olup, davacı eş için de yıl itibari ile fazla hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.
O halde mahkemece yapılacak iş, desteğin ölmeden önceki net gelirinin yukarıdaki bilgiler ışığında ... kayıtları çalışma belgeleri, meslek odaları gibi kuruluşlardan araştırıldıktan sonra, denetime ve hüküm kurmaya elverişli yeni bir bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar vermektir.
SONUÇ:Yukarida (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin davacı ...'e yönelik temyiz itirazlarının verilen hükmün miktar itibari ile kesin olması nedeni ile REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla