17. Hukuk Dairesi 2016/7541 E. , 2017/10580 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/7541 E. , 2017/10580 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:13

17. Hukuk Dairesi 2016/7541 E. , 2017/10580 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ile davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalılardan küçük ... yönetimindeki ...'a ait araçla 28/01/2013 günü yaya olan müvekkiline çarpmak suretiyle müvekkilinin hayati tehlike arz eder ağır şekilde yaralanmasına neden olduğunu, davalı ... yönetimindeki aracın diğer davalı ...'a ait olduğunu ve davalı ...Ş tarafından zorunlu mali sorumluluk kapsamında sigortalandığını, kazaya neden olan ...'a velayeten babası ...'a da dava açıldığını belirterek, şimdilik 10.000,00 TL maddi tazminatın tüm davalılardan ve manevi 30.000,00 TL manevi tazminatın ise ... hariç diğer davalılardan tazminini talep etmiş, 22/10/2015 tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminata ilişkin taleplerinin 10.000,00 TL den bilirkişi raporunda belirtilen 134.338,48 TL olacak şekilde arttırdığını, manevi tazminatın ise dava dilekçesinde belirtildiği şekilde kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile, davacı ... için 134.338,48 TL maddi tazminatın (davacının dava dilekçesinde talep ettiği 10.000,00 TL maddi tazminat talebinin dava tarihi olan 25/06/2013 tarihinden itibaren ve davacı tarafından maddi tazminata ilişkin talep
22/10/2015 tarihinde ıslah edildiğinden taleple arttırılan kısma ilişkin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile) davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine(... şirketi için ... poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere), 20,000,00 TL manevi tazminatın dava tarihi olan 25/06/2013 tarihinden itibaren davalılar ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ile davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazası nedeniyle cismani zarardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.
Somut olayda, kaza tespit tutanağına göre, yaya asli kusurlu; ceza dosyasındaki hükme esas alınan ... kusur raporuna göre davalı %100 kusurlu olup tarafların kusur durumları yönünden çelişki vardır. Kazayla ilgili 3 kişilik uzman bilirkişi kurulundan çelişkiyi giderici kusur raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.
2-Davacı taraf, trafik kazası sonucu cismani zararı olduğunu ileri sürerek maluliyet tazminatı talep etmiş, buna göre de aktüer tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda CSO 1980 yaşam tablosu dikkate alınarak Mahkemece hükme esas alınan raporda bilirkişi tarafından CSO 1980 yaşam tablosu dikkate alınarak davacının kaza tarihinden sonraki muhtemel yaşam süresi belirlenmiş ve hesaplama yapılmıştır.
3-Somut olayda uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklanmaktadır. Haksız eylem faili, ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, başka bir anlatımla haksız eylem tarihinden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği kısma ilişkin olarak haksız eylem tarihinden itibaren temerrüt faizi isteme hakkına sahiptir. O halde, faiz başlangıcının asıl ve ıslah edilen maddi tazminat yönünden ... haricindeki davalılar yönünden kaza tarihi, ... yönünden dava tarihi (dosyada temerrüte düşürüldüğüne ilişkin herhangi bir belge görülmemiştir.) olarak kabulü ve davacı lehine hükmedilen manevi tazminat için de davalılar yönünden kaza tarihi olarak kabulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Ancak karara esas alınan hesaplama, ...'nun 1989/4-586 esas,1990/199 sayılı kararı ve yerleşik ... içtihatlarına uygun değildir. Bu itibarla, ... kriterlerine uygun olarak Population Masculine Et – Feminine (PMF 1931) Tablosu esas alınarak davacının muhtemel yaşam süresinin belirlenmesi ile sürekli işgücü kaybı zararının hesaplanması gerekirken tazminat esaslarına uygun olmayan yaşam süresine göre hesaplama yapılan bilirkişi raporunun hükme esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi isabetli bulunmamıştır.
4-Bozma neden ve şekline göre; davalılar vekillerinin sair temyiz itirazının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) ve (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekili ve davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (4) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekillerinin sair temyiz itirazının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ve davalılara geri verilmesine 15/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla