17. Hukuk Dairesi 2016/364 E. , 2017/10371 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/364 E. , 2017/10371 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:17

17. Hukuk Dairesi 2016/364 E. , 2017/10371 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacılar vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu aracın, kaldırımda yürümekte olan yaya ...'a çarpmasıyla oluşan kazada çocuğun ağır biçimde yaralandığını ve sakat kaldığını, davalının zarardan sorumlu olduğunu, yapılan başvuruya rağmen ödeme yapılmadığını belirterek belirsiz alacak davası olarak açtıkları davada fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 200,00 TL. kalıcı işgöremezlik tazminatının temerrüt tarihinden işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş; 04.09.2015 tarihli artırım dilekçesiyle, taleplerini 63.615,25 TL'ye yükseltmiştir.Davalı vekili, poliçe limitiyle sınırlı olarak ve sigortalının kusuru oranında zarardan sorumlu olduklarını, davacı tarafın maluliyeti, kusuru ve zararı ispat etmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kabulü ile 63.615,25 TL. tazminatın 25.07.2014 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; davacı çocuğun kazadaki yaralanmasından kaynaklanan maluliyet oranının kaza tarihindeki mevzuata uygun biçimde tespit edilmiş olmasına; davacı çocuğun maluliyeti nedeniyle, tüm yaşamında daha fazla efor sarfetmek zorunda kalacağı ve maluliyetten kaynaklanan zararının efor kaybı tazminatı olarak nitelenip kaza tarihinden itibaren hesaplanmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre; davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Davacı taraf dava dilekçesinde, kazada yaralanan küçük Alihan'ın kalıcı işgöremezliğe uğradığını belirterek davacı için kalıcı işgöremezlik tazminatı istediğini açıkça belirtmiş, davacının geçici işgöremezliğe uğradığı yönünde bir iddiada ve bu sebebe dayalı tazminat isteminde bulunmamış olmasına ve Daire uygulamamıza göre küçük yaşta olan davacının geçici iş göremezliğinin olmayacağı kabul edilmesine rağmen; hükme esas alınan 26.08.2015 tarihli bilirkişi raporunda, davacı lehine 135 günlük iyileşme süresi için 3.275,70 TL. geçici işgöremezlik tazminatının da hesaplanıp toplam tazminata eklendiği ve mahkeme tarafından, bu bedelin de hüküm altına alındığı görülmektedir.
6100 sayılı HMK'nun 26/1 maddesi "Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir" düzenlemesi göz önünde bulundurulduğunda; davacı ... yönünden davacı tarafın talebi aşılarak, talep edilmeyen 135 günlük geçici işgöremezlik tazminatına hükmolunması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 13.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla