17. Hukuk Dairesi 2015/19166 E. , 2017/10598 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/19166 E. , 2017/10598 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:17

17. Hukuk Dairesi 2015/19166 E. , 2017/10598 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacı vekili; 10.04.2010 günü...'in sevk ve idaresindeki... plakalı kamyon ile müteveffa ...'in sevk ve idaresindeki... plakalı aracın çarpışması neticesi meydana gelen çift taraflı yaralamalı, ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazası neticesi davacının eşi olan ...'ın vefat ettiğini,... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2010/87 E. 2010/224 K. Sayılı kararı ile sanık...'in tamamen kusurlu olması nedeniyle cezalandırılmasına karar verildiğini, kararın kesinleştiğini, kazaya neden olan...'in sevk ve idaresindeki aracın ticari bir araç olup kaza tarihi itibariyle davalı ... şirketine zorunlu mali mesuliyet sigortası ile sigortalı olduğunu, kaza nedeniyle davacının müteveffanın desteğinden yoksun kaldığını, müteveffanın kazanın oluşumunda hiç bir kusurunun bulunmadığını, müteveffanın kaza tarihi itibariyle ... Şeker Fabrikasında çalıştığını açıklayarak 5.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı vekili talebini ıslah ile 97.388,64 TL'ye çıkarmıştır.
Davalı davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre davanın kabulü ile 97.388,64 TL destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihi olan 12.04.2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, kazanın iş kazası olmamasına göre davalı vekilinin ve davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava; trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
Uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklanmaktadır. Haksız eylem faili, ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, başka bir anlatımla haksız eylem tarihinden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği kısma ilişkin olarak haksız eylem tarihinden itibaren temerrüt faizi isteme hakkına sahiptir.
Ancak, trafik kazaları esas itibariyle haksız eylem sayılan hallerden olmakla birlikte ...'nı yapan sigortacı bakımından temerrüdün bu tarihte oluştuğunun kabulü mümkün değildir. Sigortacının tazminat giderim yükümlülüğünü düzenleyen ....nun 98/I. maddesi hükmü uyarınca, sigortacı maddede belirtilen belgelerin iletildiği tarihten itibaren 8 iş günü sonrasında temerrüde düşer. Davadan önce böyle bir başvurunun bulunmaması halinde ise dava tarihinde temerrüde düşmüş sayılır.
Somut olayda; dava tarihi 10.11.2015 olmasına rağmen faiz başlangıcı dava tarihi 12.03.2011 olarak gösterilmiştir. Buna göre hüküm kendi içerisinde çelişkilidir. Mahkemece; dava tarihinden önce davacı eşe, davalı ... şirketi tarafından bir ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır buna göre ... şirketine başvuru tarihi araştırılarak ... şirketinin temerrüd tarihi belirlenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı hüküm verilmesi doğru görülmemiştir.
3-Davacı vekilince temerrüt faizi olarak avans faizi istenilmiş, ancak mahkemece yasal faize hükmedilmiştir. ... zarara neden olan araç ticari amaçlı kamyon olup ticari faaliyet sırasında zarara neden olmuştur. Bu itibarla davada temerrüt faizi olarak ticari faiz niteliğindeki avans faizine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde yasal faize hükmedilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin ve davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ile davalıya geri verilmesine, 15/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla