17. Hukuk Dairesi 2015/18032 E. , 2017/10380 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/18032 E. , 2017/10380 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:18

17. Hukuk Dairesi 2015/18032 E. , 2017/10380 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tahkim davası hakkında ... Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından verilen 17.06.2015 tarih, 2015/5269 sayılı karara karşı davalı vekili tarafından yapılan itiraz üzerine ... Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti tarafından verilen 20.10.2015 tarih, 2015/1124 sayılı itirazın reddi ile başvurunun kabulüne dair kararın, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu aracın, davacıların eşi/ babası ...t'ın idaresindeki araca çarpmasıyla ölümlü kaza meydana geldiğini, davacıların ölenin desteğinden yoksun kaldığını, davalı sigortalısının kazada asli kusurlu olduğunu ve davalının zarardan sorumlu olduğunu belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 6.000,00 TL. destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş; 03.06.2015 tarihli ıslah dilekçesiyle, toplam taleplerini 202.574,98 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, davaya konu kazada davacılar murisinin kusurlu olduğunu ve sigortalı araç sürücüsünün kusuru bulunmadığını, davacıların zararı ispat etmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
... Hakem Heyeti tarafından, iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacıların talebinin kabulü ile davacı ... için 178.132,00 TL. ve ... için 24.442,98 TL. olmak üzere toplam 202.574,98 TL'nin 21.11.2014 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; bu karara davalı vekili İtiraz Hakem Heyeti nezdinde itiraz etmiştir. ... İtiraz Hakem Heyeti tarafından, ...'nun 88/1. maddesi gereği birden çok kişinin birlikte zarara sebep olduğu durumda, her birinin zarardan müteselsilen sorumlu olduğu, davalının müteselsil sorumluluk gereği tam tazminattan sorumlu olduğu, hesap raporunun ... uygulamalarına uygun hesaplamaları içerdiği gerekçesiyle, davalı vekilinin Hakem Heyeti kararına karşı yaptığı itirazın reddine karar verilmiş; karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; davacılar desteğinin kazada kusursuz olduğu da gözetildiğinde, ...'nun 88/1. maddesi gereği birlikte zarara sebep olanlardan her birinin zararın tamamından müteselsilen sorumlu olduğu gözetilerek kusur indirimi yapılmaksızın tazminatın belirlenmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına; Dairemiz'in yerleşik uygulamaları ile benimsenen ilkelere uygun biçimde davacıların destek paylarının belirlenmiş olmasına göre; davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, 6098 sayılı TBK'nun 53. maddesi gereğince destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Davacıların talep edebilecekleri tazminat miktarının saptanması bakımından alınan ve hakem heyeti tarafından da hükme esas alınan 03.06.2015 tarihli bilirkişi raporunda; davacı eş Kadriye'nin rapor tarihindeki yaşı ile 18 yaşından küçük bir çocuğunun bulunması nedeniyle yapılacak indirimden sonra, % 22 evlenme ihtimali bulunduğu kabul edilerek, hesaplanan tazminattan bu oranda indirim yapıldığı görülmektedir.
Vefat edenin bakımından yararlanan eşin yeniden evlenmesi veya fiili olarak bakım ihtiyacını karşılar biçimde birliktelik yaşaması halinde bakım ihtiyacının sona erdiği ve yitirilmiş destek ediminin yeni bir destek edimiyle karşılanmış olacağı dikkate alınarak hayatta kalan eşin desteklik süresi içerisinde yeniden evlenme ihtimalinin belirlenmesi gerekir. Bu bağlamda, eşin yaşı, 18 yaşından küçük çocuk sayısı, sağlığı, görünümü, ekonomik durumu gibi etkenler değerlendirilerek bu belirlemenin yapılması gerekir.
Dairemiz'in yerleşmiş içtihatları gereği; evlenme ihtimali oranları belirlenirken, destek gören eşin kaza tarihindeki yaşına göre, AYİM Evlenme İhtimali Tablosu'ndaki belirlemelerin esas alınması gerekmektedir. O halde, davacı eş Kadriye'nin kaza tarihindeki yaşı (22) ve küçük bir çocuğu bulunduğu gözetilerek, evlenme ihtimali oranının belirlenmesi gerekirken; hatalı biçimde, rapor tarihindeki yaşı (ve bu da yanlış belirlenmiş) esas alınmak suretiyle yapılan hesaplamaya göre karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 13/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla