17. Hukuk Dairesi 2015/17493 E. , 2017/10101 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/17493 E. , 2017/10101 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:18

17. Hukuk Dairesi 2015/17493 E. , 2017/10101 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı ... A.Ş. vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın, davacı küçük ...'a okul geçidinden karşıya geçişi sırasında asli kusurlu olarak çarpmasıyla oluşan kazada, çocuğun ağır biçimde yaralandığını, alınan rapora göre % 76 oranında maluliyete uğradığının saptandığını, çalışma gücü kaybı doğan çocuğun manevi zarara da uğradığını, davacı anne babanın çocuklarının uğradığı bedensel zarar nedeniyle manevi zarara uğradıklarını, davalının sigortacısı tarafından 100.000,00 TL. ödendiğini belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL. maddi ve 120.000,00 TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiş; 08.04.2015 tarihli ıslah dilekçesiyle, maddi tazminat taleplerini 196.193,00 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı ... A.Ş. vekili, davaya konu kazadan doğan maddi zararın davalının sigortacısı tarafından karşılandığını, davacıların karşılanmamış maddi zararı olmadığını, maluliyet oranını kabul etmediklerini, istenen manevi tazminatların fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ..., davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile davacı ... için 196.193,00 TL. maddi tazminat ve 50.000,00 TL. manevi tazminatın, diğer davacılar için 20.000,00'er TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline; manevi tazminata ilişkin fazla isteğin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; özellikle, davacı ...'ın maluliyet oranının kaza tarihindeki mevzuata uygun biçimde saptanmış olmasına; maddi tazminatın hesaplanmasında esas alınan gelirin belirlenmesinde herhangi isabetsizlik bulunmamasına göre; davalı ... A.Ş. vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Davacı çocuğun uğradığı maluliyet nedeniyle talep edebileceği işgöremezlik tazminatı miktarının belirlenmesi bakımından alınan 07.03.2015 tarihli heyet raporunda, tazminatın 296.193,13 TL. olarak hesaplandığı ve yapılmış ödeme bulunmadığı için tazminattan indirim yapılmadığı şeklinde görüş bildirildiği; davacılar vekili tarafından 08.04.2015 tarihinde ıslah yoluyla dava değeri artırılırken, raporda saptanan miktardan davalının sigortacısının ödediği 100.000,00 TL'nin düşülmesi suretiyle saptanan 196.193,00 TL'ye dava değerinin yükseltildiği; mahkeme tarafından da rapor ve davacı ıslah talebindeki gibi karar verildiği görülmektedir.
Davalı tarafa ait aracın trafik sigortacısı olan ...ye dava ihbar edilmiş ve ... vekili sunduğu tüm beyan dilekçelerinde davacı tarafa 99.422,00 TL. tazminatın 26.05.2011 tarihinde ödendiğini bildirmiş; davacı taraf da sigortacı tarafından 100.000,00 TL. tazminatın davadan önce ödendiğini ifade etmiştir. Bu itibarla, davalının trafik sigortacısı tarafından davadan çok önceki tarihte ödenen işgöremezlik tazminatının güncellenmiş değerinin tazminattan düşülmesi gerekir. Davadan önce parayı alan ve bu dönem zarfında parayı kullanan davacı tarafın sebepsiz zenginleşmesinin önlenebilmesi için, davadan önce yapılan ödemelerin hesaplanan tazminattan güncellenerek düşülmesi gereği göz önüne alınmalıdır.
Bu durumda mahkemece, davalının trafik sigortacısı olan ...den davacı ... için yapılan ödemeye ilişkin hasar dosyası ile ödeme belgelerinin getirtilmesi,
sigortacı tarafından ödenen bedelin tazminatın denkleştirilmesi prensibi uyarınca, ödemenin yapıldığı tarih ile zarar hesabının yapıldığı tarih arasında işleyen yasal faizi hesaplanarak bu ödemenin güncellenmesi ve güncellenmiş miktarın, tazminat miktarından mahsup edilmesi suretiyle hesaplama yapılması konusunda ek rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
3-Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacılar vekili, dava konusu kaza sonucu davacı ...'ın yaralanmasından duyulan üzüntü nedeniyle, 120.000,00 TL. manevi tazminat isteminde bulunmuş; mahkemece talebin kısmen kabulüne karar verilerek hükümde belirtilen miktarda manevi tazminata karar verilmiştir.
6098 sayılı TBK'nun 56. maddesi (818 sayılı BK. 47. md.) hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
O halde mahkemece, meydana gelen trafik kazası sonucu davacı çocuğun yaralanması ve işgöremez hale gelmesi nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kazanın meydana geldiği tarih ve paranın alım gücü, zararın boyutu göz önünde bulundurularak davacılar için hak ve nesafet kuralları çerçevesinde daha düşük manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan, ... miktarda manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... A.Ş. vekilinin, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davalı... A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... A.Ş'ye geri verilmesine 6.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla