17. Hukuk Dairesi 2015/14904 E. , 2017/10387 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/14904 E. , 2017/10387 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:19

17. Hukuk Dairesi 2015/14904 E. , 2017/10387 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu aracın birkısım davacıların eşi/ babası/ çocuğu ... ile davacı ...'in eşi ...'e çarpmasıyla ölümlü kaza meydana geldiğini, davacıların ölenlerin desteğinden yoksun kaldıklarını, cenaze ve defin gideri yapmak zorunda kaldıklarını belirterek belirsiz alacak davası olarak açtıkları davada sonradan artırılmak üzere 1.000,00 TL. maddi tazminatın kaza tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş; 18.05.2015 tarihli artırım dilekçesiyle, toplam taleplerini 52.912,78 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, davaya konu kazada davacılar murislerinin tam kusurlu olduğunu ve sigortalı araç sürücüsünün kusuru bulunmadığını, kazada ölen ...'in hak sahiplerine 7.640,00 TL. ve ...'in hak sahiplerine 15.711,00 TL. tazminatı 22.01.2010 tarihinde ödeyip ibraname aldıklarını, poliçeden doğan sorumluluklarının son bulduğunu, ...'nun 111. maddesi gereği 2 yıllık sürede ibranamenin iptalinin istenmediğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kabulü ile davacı ... için 15.078,15 TL, ... için 22.991,98 TL, ... için 932,99 TL, ... için 2.932,38 TL. ve ... için 10.977,28 TL. destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihi olan 11.11.2009'dan işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle, ölenin yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Davalı ..., davacıların yakınlarının ölümüyle sonuçlanan kazayı yapan aracın trafik sigortacısı olup, davacılara davadan önce ödeme yapmak suretiyle ibra edildiklerini savunmaktadır.
...'nun 111. maddesi uyarınca, tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar, yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Yasa’nın bu hükmünden yararlanmak için ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca istenmesine gerek olmayıp, dava sırasında bu husus ileri sürülebileceği gibi, yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir irade açıklaması da yeterlidir. Yasada belirtilen 2 yıllık süre hak düşürücü süre olup, mahkemece re'sen dikkate alınmalıdır.
Somut olayda; davacılar yakınlarının ölümü nedeniyle davalı ... şirketine başvuru yapıldığı, bu başvuru üzerine davacılar için tazminatın hesaplanması konusunda aktüerya uzmanından rapor alındığı, 23.11.2009 tarihli "hasar ödeme onay föyü- online banka" başlıklı belgede davacılara 15.711,00 TL. ve 7.460,00 TL. ödenmesi hususlarının yazılı olduğu; ancak, anılan bu bedellerin davacılar ödendiğine ve davacılar tarafından davalı sigortacının ibra edildiğine dair belgelerin dosyada bulunmadığı; bu belgelerin de getirtilmesi davalı tarafça talep edilmesine rağmen, belgeler getirtilmeden davacılar için tazminat hesaplaması yaptırılıp karar verildiği görülmektedir. Davalı taraf, davaya konu edilen alacaklar için ödeme yapıp ibra edildiklerini savunduğuna göre, delil olarak bildirilen banka ödeme belgeleri ile ibranamelerin getirtilmesiyle, davalının hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamıştır.
Bu durumda mahkemece; davalı sigortacı tarafından davacılara yapıldığı iddia olunan 22.01.2010 tarihli ödemelere ilişkin banka dekontlarının ilgili bankadan getirtilmesi, iddia olunan ödemelere ilişkin olarak davacılar tarafından davalıya verilmiş ibraname örneklerinin davalı ... şirketinden getirtilmesi; davalı sigortacıya davacılar tarafından verilmiş ibraname bulunduğunun tespiti halinde, ...'nun 111. maddesindeki 2 yıllık hak düşürücü süre içinde davanın açılıp açılmadığı denetlenmek suretiyle davalının hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik incelemeyle, yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 13/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla