17. Hukuk Dairesi 2015/13543 E. , 2017/10528 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/13543 E. , 2017/10528 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:20

17. Hukuk Dairesi 2015/13543 E. , 2017/10528 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacılar vekili, davacı ...’ın sürücüsü ve eşi ...’un yolcusu olduğu araca davalıların sürücüsü ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın tam kusurlu olarak çarpması sonucu davacı ...’un daimi malul kaldığını, memur olup işgücü kaybına uğradığını, taksi, ilaç, hastane, eczane ve fizik tedavi gideri olduğunu, ...’a ait aracın pert olduğunu, ... şirketinin 6.000 TL ödediğini ancak aracın güncel bedeliyle ... şirketinin yaptığı ödeme arasında büyük fark olduğunu, müvekkillerinin elem çektiğini beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla davacı ... için 2.000 TL maddi, 10.000 TL manevi, davacı ... için 1.000 TL maddi, 3.000 TL manevi tazminatın (davalı ... şirketi manevi tazminattan sorumlu değil) kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Davalı ... vekili, zamanaşımı, kesin hüküm, derdestlik, görev ve yetki itirazları olduğunu, ... mahkemesinin yetkili olduğunu, müvekkilinin hızının düşük olduğunu, talebin fahiş olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Davalı ...Ş. vekili, poliçe limitinin sakatlanma nedeniyle 200.000 TL, hasar nedeniyle 20.000 TL olduğunu, sakatlanma nedeniyle davacı hesabına 33.230 TL'nin 28/11/2012 tarihinde, araç hasarı nedeniyle de 6.000 TL’nin 01/07/2011 tarihinde yatırıldığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacıların maddi tazminat taleplerinin reddine, davacı ...’ın manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 2.500,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı ...’dan tahsili ile davacı ...’a ödenmesine, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine, davacı ...’ın manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 1.500,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı ...’dan tahsili ile davacı ...’a ödenmesine, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan davalara, ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.
6102 sayılı TTK.'nın 3. maddesinde, ”Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.” düzenlenmesi mevcuttur.
6102 sayılı TTK.'nın 1483 ve devamı maddelerinde “zorunlu sorumluluk sigortaları” düzenlenmiştir.
Bir hukuki işlemin veya fiilin TTK'nın kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen bu kanunda düzenlenen hususlarla, bir ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukuki işlemin veya fiilin olması gerekir.
Açılan davada davalılar arasında zorunlu mali sorumluluk sigortacısı da bulunmaktadır. ... hukuku 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 6. kitabında 1401 ve devamı maddelerinde, zorunlu sorumluluk sigortası ise 1483 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle dava ticari davadır. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden (re'sen) dikkate alınması zorunludur. Bu durumda, ticari dava niteliğindeki uyuşmazlığın asliye ticaret mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmekte olup, mahkemece davanın HMK 114/1-c. maddesi gereği görevsizlik nedeniyle HMK 115/2. maddesi gereğince dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
3-Bozma neden ve şekline göre davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 14.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla