17. Hukuk Dairesi 2015/11700 E. , 2017/10497 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/11700 E. , 2017/10497 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:22

17. Hukuk Dairesi 2015/11700 E. , 2017/10497 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki asıl davacı-birleştirilen davalı ... AŞ vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 07.11.2017 Salı günü davalı-karşı davacı ... vekili Av.... geldi. Asıl davacı-birleştirilen davalı ... AŞ ve diğer davalılardan gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı-karşı davacı ... vekili dinlendikten sonra vaktin darlığından dolayı işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmış olup dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkiline ait aracın davalı ... idaresinde iken diğer davalıların işleten ve sürücüsü olduğu araçla çarpışması sonucu davacıya ait araçta onarımdan kaynaklanan hasar, değer kaybı, kurtarma/çekici gideri ve araç mahrumiyet zararı meydana geldiğini, ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/2 D İş sayılı dosyası ile tespit yaptırdıklarını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 8.250,00 TL. tazminatın davalılardan faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... vekili ile davalı ..., davanın reddini savunmuş, diğer davalı cevap vermemiştir.
Birleşen davacı/davalı ... vekili tarafından aynı kaza nedeniyle araçlarında oluşan hasar, değer kaybı ve kazanç kaybı zararının (toplam 89.947,37 TL.) tahsili için karşı aracın işleteni sıfatıyla birleşen davalı/davacı ...A.Ş. ile sürücü ... ve aracın trafik sigortacısı şirket aleyhine mahkemenin 2011/80 Esas sayılı dosyası üzerinden açılan tazminat davasına ilişkin dosya ile bakiye değer kaybı zararının tahsili için mahkemenin 2011/347 Esas sayılı dosyası üzerinden aynı davalılar aleyhine 17.000,00 TL'nin tahsili için açılan dava dosyaları asıl dava ile birleştirilerek yargılamaya devam edilmiştir.
Birleştirilen davalarda davalı ... şirketi vekili, poliçe limitinin tamamı ödendiğinden davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre asıl ve birleştirilen davaların kısmen kabulüne, karar verilmiş; hüküm, asıl davacı/birleştirilen davalı ... A.Ş. vekili ile birleştirilen davaların davalısı ... Anonim Türk ... Şirketi vekilince temyiz edilmiş, Dairenin 03.03.2014 tarih 2013/21475 E 2014/2843 K sayılı ilamı ile, kararın bozulmasına karar verilmiş, yerel mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, esas davanın kısmen kabulüne, birleşen davalar 2011/80 Esas ve 2011/347 esas sayılı davaların kısmen kabulüne, 16.060,00 TL kazanç kayıp bedelinin kaza tarihi olan 03/01/2011 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılar ... ve ... Taşımacılıktan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ...'a iadesine, 20.250,00 TL araç değer kaybının 12.750,00 TL'sinin 2011/347 esas sayılı dava dosyasının dava tarihinden itibaren, bakiyesinin 2011/80 esas sayılı dava dosyasının dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılar ... ve ... Taşımacılıktan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ...'a verilmesine, 2.062,50 TL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılar ..., ...ve ...'dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı...Taşımacılık'a verilmesine, birleşen dosyalar olan 2011/80 Esas ve 2011/347 Esas sayılı dosyalarda davalı ... Şirketi hakkında açılan davaların REDDİNE karar verilmiş; hüküm, asıl davacı/birleştirilen davalı ... A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Asıl ve birleştirilen davalar, trafik kazası nedeniyle araç hasar bedeli, değer kaybı ve kazanç kaybına ilişkin maddi tazminat istemlidir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacı/birleştirilen davada davalı... A.Ş. vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Somut olayda hükme esas alınan 27.09.2011 tarihli bilirkişi raporunda ve 02.04.2012 tarihli ek raporda, aracın kazasız ve dava tarihindeki piyasa değerinin 270.000,00 TL olduğu ve aracın %10 oranında değer kaybettiği belirtilerek araçta oluşan değer kaybının 27.000,00 TL olduğu kabul edilmiştir. Ne var ki bilirkişi raporunda uygulanan yöntem Dairemizin yerleşik uygulamalarına uygun değildir. Araçta meydana gelen değer kaybının; aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alınarak kazadan sonraki hasarlı halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya (farka) göre hesaplanması gerekir.
Bu durumda mahkemece, konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi heyetinden yukarıda açıklanan ilkeler ışığında, ayrıntılı, gerekçeli ve denetime elverişli şekilde araçtaki değer kaybının tespiti hususunda yeniden bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3-Birleşen 2010/80 E sayılı davada davacının gelir kaybının hesaplanması yönünden, davacı ... ile otobüsü çalıştıran firma arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ve koşulları da araştırılıp dikkate alınarak, hasarlanan otobüsün çalıştığı firmanın ticari defterlerinin, vergi kayıtlarının ve varsa davacının da ticari defterleri ile vergi kayıtlarının getirtilmesi, otobüsün çalıştırılmasından kaynaklı amortisman, yakıt vb. giderler de düşüldükten sonra otobüsün ortalama günlük net gelirinin ve davacı ...'ın otobüsün çalışmamasından kaynaklı gerçek zararının tespit edilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı/birleştirilen davada davalı ... A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacı/birleştirilen davada davalı ... A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunmayan asıl davada davacı-birleştirilen davada davalı ... A.Ş. yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın temyiz eden asıl davada davacı-birleştirilen davada davalı ...A.Ş'ye geri verilmesine, 14/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla