17. Hukuk Dairesi 2015/10030 E. , 2017/10484 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/10030 E. , 2017/10484 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:24

17. Hukuk Dairesi 2015/10030 E. , 2017/10484 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı alacaklı vekili, borçlu ... hakkında yürütülen takipte haczi kabil malvarlığı bulunmadığının tespit edildiğini, borçlunun alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı olan taşınmazını kayınbiraderi olan 3.kişi ...'ya satarak devir ettiğini ileri sürerek bu tasarrufun iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı 3.kişi ... vekili, müvekkilinin iyiniyetli olduğunu ve taşınmazı raiç değerinden satın aldığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı borçlu vekili, davacı alacaklının teminat senedini icraya koyduğunu, aciz belgesinin usule uygun olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, taşınmazın gerçek değeri ile tapudaki satış bedeli arasında fahiş fark olmadığını, davalı ...'in mal kaçırma girişiminde bulunduğunun kanıtlanmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, İİK'nun 227. vd. maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasına ilişkindir.
Yasa'nın 278/III-1.maddesine göre karı ve koca, usul ve füru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar bağışlama hükmünde olup ve iyiniyet ve bedel farkı gözetilmeden iptale tabidir. 280/1 ve 2.maddelerinde de malvarlığı borçlarına yetmeyen borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdıyla yaptığı bütün işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının sair tarafça bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebileceği, 3.şahıs, borçlunun karı veya kocası, usul veya füruu ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısmı ise borçlunun durumunu ve amacını bildiği kabul edilir.
Somut olayda borçlu ..., dava konusu taşınmazı kayınbiraderi ...'ya borcun doğumundan sonra sattığından yapılan tasarruf iyiniyet ve bedel farkı gözetilmeksizin bağışlama hükmünde olup iptale tabidir. Yine Kanunun 280/1 ve 2.maddeleri gereğince de taşınmazı satın alan ve borçlunun kayınbiraderi ve aynı zamanda üçüncü kişinin babasının borçlu ile dava dışı şirkette ortak olduğundan 3.kişi, davalının (borçlunun) durumunu ve amacını bilebilecek kişilerdendir.
Bu durumda, mahkemece İİK'nun 278/III-1 ve 280/1 ve 2.maddeleri gereğince davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 14/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla