17. Hukuk Dairesi 2015/9517 E. , 2017/10559 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/9517 E. , 2017/10559 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:25

17. Hukuk Dairesi 2015/9517 E. , 2017/10559 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü.

-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesinde kısaca; müvekkilinin ... 18. ... Müdürlüğü'nün 2012/1658 sayılı dosyasının alacaklısı, davalı...'ün de borçlusu olduğunu, 22.01.2014 tarihli haciz işleminde borçlunun haczi kabil malının bulunamadığını, haciz zaptının geçici aciz vesikası niteliğinde olduğunu, borçlunun taşınmaz malı ve adına kayıtlı aracının bulunmadığının da tespit edildiğini, haciz sırasında ... plaka sayılı aracın borçlunun evinin önünde olduğu ve borçlu tarafından kullanıldığının tespit edildiğini, aracın borcun doğumundan sonra ve 18.10.2010 tarihinde davalı borçlu ... tarafından diğer davalı ...'e devredildiğini, aracın dava tarihi itibariyle kasko değerinin 17.500,00 TL. olduğu, dosya borcunun daha fazla olduğunu, araç devrinin muvazaalı ve bedelsiz işlem olduğunu belirterek ...plaka sayılı aracın davalılar arasındaki tasarrufunun iptaline, ... 18.... Müdürlüğü'nün 2012/1658 sayılı dosya alacağının bu araç üzerinden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar cevap vermemiştir.
Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne,... plaka sayılı aracın davalı ...'e satışına ilişkin ... 3. Noterliği'nin 25.07.2014 tarihli ve 8369 yevmiye no.lu tasarrufun davacı alacağı ve ferileri ile sınırlı olmak üzere iptaline ve davacıya bu konuda cebri ... yetkisi verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı... vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Dava, İİK 277 ve devamına göre açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
Bu tür davaların görülebilmesi için diğer dava koşullarının yanında kesinleşmiş bir takibin varlığı da gereklidir. Ancak dava koşullarındaki eksikliklerin niteliğine göre yargılama sırasında tamamlanması mümkündür.
Somut olayda davacı tarafından ... 18. ... Müdürlüğü'nün 2012/1658 E sayılı dosya ile borçlu ... aleyhine takip yapılmış, davalı ... tarafından söz konusu dosyadan çıkartılan ödeme emrinin ve takibin iptali talepli ... 1. ... Hukuk Mahkemesi'nin 2014/ 553 E sayılı dosya ile şikayet yoluna gidilmiştir. Mahkemece davacının davasının reddine dair verilen karar ... 12 HD 2015/ 424 E- 2015/11470 K sayılı karar ile bozulmuş, Mahkeme söz konusu bozma kararına uyarak dosyayı 2015/684 Esasına kaydetmiştir.
Bu durumda, belirtilen ... hukuk mahkemesindeki yargılama sonunda ödeme emrinin iptali talebinin reddine karar verilmesi halinde takip kesinleşeceğinden, ... 1. ... Hukuk Mahkemesi'nin 2015/684 E sayılı dosyasının kesinleşen sonucunun bekletici mesele yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı...vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı...'e geri verilmesine 15.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.Cevapla