17. Hukuk Dairesi 2015/9019 E. , 2017/10475 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/9019 E. , 2017/10475 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:27

17. Hukuk Dairesi 2015/9019 E. , 2017/10475 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 6183 sayılı yasaya dayalı olarak açılan istihkak davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı hazine vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili, davalı vergi idaresinin kamu borçlusu ...Ltd.Şti'nin vergi borcu nedeni ile müvekkilinin mülkiyeti muhafa kaydı ile sattığı ve henüz bedeli ödenmemiş olan ... plakalı aracın haczedildiğini, mülkiyetin kamu borçlusuna geçmediğinden dava konusu araç üzerindeki haczin kaldırılmasını istemiştir.
Davalı vergi idaresi vekili, haksız açılan davanın redi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, mülkiyeti muhafaza satış sözleşmesinde şart gerçekleşinceye kadar satıcı satılanın maliki olarak kaldığı dava konusu aracın noterde düzenlenen 21/02/2012 tarihli mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesiyle davacı tarafından borçluya satıldığı, sözleşmenin noterde tescil edildiği, davacıyla borçlu arasındaki mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesi gereğince mülkiyetin halen davacıda olduğu mülkiyeti muhafazalı satışlarda satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra mülkiyetin alıcıya geçeceği, satış bedelinin tamamının ödenmediğinin sabit olmadığı ve bu hususta ... Asliye Hukuk Mahkemesince geçmişe dönük olarak sözleşmenin feshine karar verildiğinden bahisle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vergi idaresi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, 6183 sayılı Yasa'nın 66 ve devamı maddelerine dayalı olarak açtığı istihkak davasına ilişkindir.
Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışlarda, mülkiyet henüz alıcıya geçmediği hallerde, taşınırın alıcının alacaklıları tarafından haczedilmesi halinde, satıcı sattığı mala ilişkin taksitlerin ödenmemesi veya başka nedenle sözleşmeden dönebilir. Ne var ki, bu dönemde üçüncü kişilerin hacizyolu ile kazandığı hakkı ihlal edemez. Davacı fesih tarihine göre taksitlerden bir kısmını tahsil etmiş olduğundan ancak tahsil ettiği miktarı ... dairesine depo ederek sattığı şeyi geri alabilir.
Somut olayda, satıcı davacı 3.kişi ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/334 Esas 2012/528 Karar sayılı ilamı sözleşmenin feshini istemiş, dava davalı alıcı tarafından kabul edilerek, sözleşmenin feshine karar verilmiştir. Ancak dosya içeriğinden davacı satıcının sözleşme gereğince 70.000,00 TL aldığı kalan bedelin ödenmediğini belirtmektedir. Yani borçlu alıcı tarafından 70.000,00 TL'nin davacıya ödendiği konusu saittir. Anılan dosyada bu hususta herhangi bir inceleme yapılmadan salt aktin fesihine karar verildiğinden kesinleşmiş hükümde bulunmamaktadır. Kaydında haciz varken sözleşmeden dönen davacı bu yola başvurmamış, aldığı bedeli iade etmeden haczin kaldırılmasını istemiştir. Bu takdirde alacaklının iyiniyetle borçluya aidiyetine güvenerek taşıt üzerinde haciz yoluyla elde ettiği hakkı ihlal etmiş olmuştur.
Mahkemece, davacının ancak aldığı 70.000,00 TL ... veznesine depo etmesi halinde bu davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 14/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla