17. Hukuk Dairesi 2015/8622 E. , 2017/10231 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/8622 E. , 2017/10231 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:28

17. Hukuk Dairesi 2015/8622 E. , 2017/10231 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Mahkemece davanın reddine ilişkin ilk karar dairemizin 27.02.2014 tarih 2013/19841 Esas 2014/2620 Karar sayılı ilamı ile, mahkemece, davalıların yaşadıkları yerin küçük olması nedeniyle birbirlerini tanıyıp tanımadıklarının araştırılıp incelenmesi, taşınmazın 2 günde el değiştirmesinin, taşınmazda davalı borçlunun babasının oturuyor olması, yine taşınmaz üzerindeki ipotek bedelinin borçlu davalının babası tarafından yatırıldığının anlaşılmasının hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının karar yerinde tartışılarak bu durumun muvazaanın kanıtı olup olamayacağının irdelenmesi, ondan sonra toplanan ve toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğinden bahisle bozulmuştur.
Bozmadan sonra yapılan yargılama sonucunda, Mahkemece, tahsilat makbuzlarından taşınmaz üzerinde bulunan ipotek bedelinin taşınmazı ilk devreden taraf olan davalı ...'ın babası tarafından ödendiği ve ipoteğin kaldırıldığı, davalıların birbirlerini tanıdıkları ve arkadaş oldukları halde dava konusu taşınmazın iki gün gibi kısa süreyle önce davalı...'ye daha sonra da davalı ...'a devredildiği, davalıların gerçek iradelerinin taşınmazın satışına ilişkin olmayıp, davalı ... aleyhinde ... ... Müdürlüğü'nün 2010/146 Esas sayılı takip dosyası ile başlatılan ... takibinin sonuçsuz kalması ve bu amaçla davalı ...'ın alacaklılarından mal kaçırması amacıyla yapıldığının anlaşıldığından bahisle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Dava BK'nun 19.maddesine dayalı olarak açılan muvazaalı işlemin ipteline ilişkindir.
Yüzeysel bakıldığında iptal davaları ile muvazaa davaları arasında bir benzerlik görülmekte ise de bu benzerlik her iki davanın güttüğü amaçtan öte gitmemektedir. İİK 277.maddesinde sözü edilen iptal davaları borçlu tarafından geçerli olarak yapılmış bazı tasarrufların hükümsüz kılınması için açılır. ... muvazaa davası borçlunun yaptığı tasarrufi işlemlerin gerçekte hiç yapılmamış olduğunu tesbit ettirmeyi amaçlar. Davanın kabulüne karar verebilmek için borçlu ve sonrasında yapılmış bir devir var ise bu devirlerin tümümün muvazaalı olarak yapılması gerekmektedir.
Dava konusu taşınmaz, borçlu tarafından 23.03.2010 tarihinde davalılardan ...'ye o da 25.03.2010 tarihinde davalı ...'a satmıştır. Taşınmazda maddi yanılgıya dayalı bozma ilamımızda belirtildiğinin aksine davacı alacaklı ve akrabaları oturmaktadır.
Nitekim davalı ... tarafından satıştan sonra davacı da dahil tüm kiracılar aleyhine ihtiyaç nedeni ile ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/481 Esas 2014/79 Karar sayılı dosyasından tahliye davası açmış dava kabul edilerek ... 6.Hukuk Dairesi tarafından onanarak kesinleşmiştir. Dolayısı ile davalı ...'un taşınmaz ihtiyacı sebebiyle satın aldığı sabit olmuştur. Salt kısa süreli el değiştirme satışın muvazaalı olduğunun göstergesi olmayacağı gibi davalı ...'un borçluyu tanıdığı net olarak ortaya konulamamıştır. Bu nedenlerle davalı ...'un kötü niyeti net olarak ispatlanmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 7.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla