17. Hukuk Dairesi 2015/8595 E. , 2017/10229 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/8595 E. , 2017/10229 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:29

17. Hukuk Dairesi 2015/8595 E. , 2017/10229 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı alacaklı vekili, borçlu davalı ... hakkında takip başlatıldığını, borçlunun alacağı karşılayacak mal varlığı bulunmadığı, alacaklılardan mal kaçırma amacı ile dava konusu taşınmazlarını diğer davalılar... ve ...'ya sattığını, bu tasarrufların iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı ... vekili, tasarrufun borcun doğumundan önce yapıldığını, müvekkilinin dava konusu taşınmazı raiç değeri üzerinden satın aldığını haksız açılan davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Davalı ..., taşınmazları mal kaçırma amacı ile değil borçlarını ödemek amacı ile sattığını belirtmiştir.
Davalı ..., duruşmalara katılmamış ve cevap dilekçesi sunmamıştır.
Mahkemece, davalılardan borçlu ... ile davalı ...'in kardeş olması, davalı ...'nın ise borçlunun kızkardeşinin ...'nın kuzeni ile evli olduğu, ivazlar arasında bedel farkı olduğu ve üçüncü kişilerin borçlunun mali durumunu bilebilecek şahıslardan olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
1-... ve İflas Kanununun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz yada iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır.
Davacı, iptal davası sabit olduğu takdirde, tasarruf konusu mal üzerinde cebri ... yolu ile hakkını almak yetkisini elde eder ve tasarruf konusu taşınmaz mal ise, davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan o taşınmazın haciz ve satışını isteyebilir (İİK.md.283/1). Bu yasal nedenle iptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili değildir.
Bu davalarını görülebilmesi için diğer dava koşullarının yanında borçlunun aciz halinde olması ve tasarrufun borcun doğmundan sonra gerçeklemiş olma koşullarının da bir arada bulunması gerekir.
Somut olayda, borçlu adresinde yapılmış bir haciz olmadığı gibi geçici ve kesin aciz belgesi de sunulmamıştır. Öte yandan dava konularından ...ada 4 parsel nolu taşınmaz borçlu tarafından davalı ...'ya 27.06.2011 tarihinde satıldığı halde takip konusu borç kaynağı bono 08.10.2011 tarihinde düzenlenmiş olup borcun bu tarihten önce doğduğu iddia ve ispat edilmemiştir.
Bu durumda, davanın ... yönünden ön koşul yokluğu nedeni ile reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
2-Kabule göre ise, davanın bedel dönüşmesi halinde üçüncü kişinin elinden çıkardığı tarihteki bedel ile sorumlu olması gerekirken bedel üzerinden faiz yürütülmesi de isabetli değildir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'a geri verilmesine 07.11.2017 günü oybirliğiyle karar verilmiştir.Cevapla