17. Hukuk Dairesi 2015/8538 E. , 2017/10228 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/8538 E. , 2017/10228 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:29

17. Hukuk Dairesi 2015/8538 E. , 2017/10228 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı alacaklı vekili, borçlu davalı ...hakkında takip başlatıldığını, borçlunun alacağı karşılayacak mal varlığı bulunmadığı, alacaklılardan mal kaçırma amacı ile dava konusu taşınmazını işçilerinden davalı ...'a sattığını, onunda davalı ...'a sattığını belirterek iki ayrı dava ile bu iki tasarruf iptaline karar verilmesini istemiş, davalar arasında irtibat bulunduğundan birleştirilmiştir.
Davalı ..., taşınmazın işçilik alacaklarına karşılık devredildiğini aradaki farkı ödediğini, haksız açılan davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Davalı...Ltd.Şti vekili, aciz belgesinin olmadığını, müvekkili şirketin işçi alacaklarını ödeyemediğinden bunun yerine dava konusu taşınmazı devrettiğini belirtmiştir.
Davalı ... vekili, dava koşullarının gerçekleşmediğini müvekkilinin taşınmazı bedelini ödeyerek satın aldığını, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, dava konusu taşınmazın ... müdürlüğünün 2012/4291 sayılı takip dosyasından borçlunun borcundan dolayı satılarak paraya çevrildiği ve bu takip dosyasından bir başka bedel kalmadığından bahisle konus kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
... ve İflas Kanununun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz yada iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır.
Davacı, iptal davası sabit olduğu takdirde, tasarruf konusu mal üzerinde cebri ... yolu ile hakkını almak yetkisini elde eder ve tasarruf konusu taşınmaz mal ise, davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan o taşınmazın haciz ve satışını isteyebilir (İİK.md.283/1). Bu yasal nedenle iptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili değildir.
Bu davalarını görülebilmesi için diğer dava koşullarının yanında borçlunun aciz halinde olması gerekir. Davanın konusunun ortadan kaltığının tesbitindin önce dava ön koşullarının mevcut olup olmadığı öncelikle incelenmelidir.
Somut olayda, borçlu adresinde yapılmış bir haciz olmadığı gibi geçici ve kesin aciz belgesi de sunulmamıştır. Dava ön koşulu kamu düzenine ilişkin olup mahkemece resen araştırılması gerektiği gibi temiyz edenin sıfatına bakılmaksızın bozma nedenidir. Bu durumda, davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi ve davalılar lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 07.11.2017 günü oybirliğiyle karar verilmiştir.Cevapla