17. Hukuk Dairesi 2015/8434 E. , 2017/10225 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/8434 E. , 2017/10225 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

17. Hukuk Dairesi 2015/8434 E. , 2017/10225 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı alacaklılar vekili, borçlu davalı ...Ltd.Şti hakkında takip başlatıldığını, borçlunun alacağı karşılayacak mal varlığı bulunmadığı ve hakkındaki takipleri sonuçsuz bırakmak için dava konusu taşınmazını davalı ...Ltd.Şti.'ne devrettiğinden, bu tasarrufun iptalini talep etmiştir.
Mahkemece, davacı dosya işlemden kaldırılma tarihinden itibaren 3 ay içinde yenilenmediğinden bahisli HMK'nun 150.maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-HMK 150/1.(HUMK’nun 409/1) maddesinde “Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir’ denilmektedir.
Mahkemece 18.02.2013 tarihli oturumda davacı ve davalı tarafın gelmediği ve mazerette bildirmediği gerekçesiyle dosya işlemden kaldırılmış ve üç aylık yasal süre sonunda yenilenmediğinden davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Anılan yasa maddesinin uygulanması için taraflara duruşma gününün usulüne uygun şekilde tebliğ edilmesi gerekmektedir. Somut olayda, davacıların vekillerinden Avukat ...'ün adresine çıkartılan tebligat muhatabın adresinden ayrıldığından bahisle bila tebliğ iade olmuş, başkaca tebligatta yapılmamıştır. Davacılar duruşma gününden haberdar olmamışlardır.
Bu durumda, davacı vekiline usulüne uygun olarak duruşma gününün bildirildiğinden söz edilmeyeceğinden, mahkemece dosyanın işlemden kaldırılması ve sonucunda açılamamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
2- 6100 sayılı HMK’nin ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesine, tasarrufun iptali davalarının mutlak ticari dava niteliğinde olmayıp şahsi nitelikte ve borçlunun tasarruflarına yönelik bulunmasına bundan dolayı da asliye ticaret mahkemelerinde değil asliye hukuk mahkemelerinde görülmesi gerekmektedir. 01/07/2012 tarihinden itibaren açılan davaların, asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi arasında artık işbölümü değil görev ilişkisinin bulunmasına somut olayda da davanın 05.09.2012 tarihinde İİK.nin 277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış olduğundan ve görev hususu mahkemece resen gözönüne alınarak mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi de isabetsiz olmuştur.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 07/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla