17. Hukuk Dairesi 2015/8312 E. , 2017/9952 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/8312 E. , 2017/9952 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

17. Hukuk Dairesi 2015/8312 E. , 2017/9952 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı ... Eğitim ve Öğretim Tesisleri AŞ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı ...'in davacı lehine keşide etmiş olduğu 15/02/2011 tarih, 10.200,00 TL bedelli çekin borçlusu olduğu, çekin karşılıksız çıkması sebebiyle aleyhine 06/11/2012 tarihinde ... 8.İcra Müdürlüğü'nün 2012/10984 esas sayılı dosyasından icra takibi açıldığını, takibin halen devam ettiğini, davalı borçlunun ... ili,... İlçesi, ... Mahallesi 9078 ada,2 parsel, 1. Kat, 20. bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazı ... 'a borcunun doğduğu tarihten sonra 28/09/2011 tarihinde muvazaalı olarak devrettiğini, satışın, borcun doğduğu keşide tarihi 15/02/2011 tarihinden sonra 28/09/2011 tarihinde yapılmış olduğunu, rayiç bedellerden yapılmamış oluşunun hayatın olağan akışına uygun olmadığını, bu nedenlerle; ... ili, ... İlçesi, ... Mahallesi 9078 ada, 2 parsel, 1.Kat, 20.Bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazın üçüncü kişilere devrinin engellenmesi için gayrimenkulun tapu kaydına ihtiyati haciz konulmasına, davalı borçlunun muvazaalı tasarrufunun iptaline, takip konusu alacağın dava konusu gayrimenkul üzerinden gerekli icrai işlemleri yapma konusunda yetkili olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı ...'in davaya cevap vermediği görülmüştür.
Davalı ... Oruç vekilinin cevap dilekçesinde; müvekkilinin dava konusu taşınmazı gerçek bir satış ilişkisine dayanarak satın aldığını, davacı tarafın açmış olduğu tasarrufun iptali davasının ön şartı niteliğinde bulunan aciz belgesinin dosya kapsamında bulunmadığını,bu nedenle davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiğini, davalı
eski maliklerden ... ile satış sözleşmesi imzaladığını ve 125.000,00 TL bedelin 5.000 TL'sini 16/09/2011 tarihinde peşin olarak ödediğini beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ... Eğitim ve Öğretim Tesisleri AŞ vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, göre; davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, İİK'ın 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Bu tür davalar, elinde geçici (İİK.m.105) veya kat'i (İİK.m.143) aciz belgesi bulunan alacaklılar tarafından açılabilir. Bu husus davanın görülebilme koşulu olmakla birlikte aciz belgesinin dava açılmadan, dava açıldıktan sonra veya temyiz aşamasında ve hatta hükmün Yargıtay'ca onanmasından (veya bozulmasından) sonra bile sunulma olanağı vardır.Somut olayda davacı dosyaya geçerli bir aciz vesikası ibraz etmediği gibi, davalı borçlunun adresinde de haciz yapmadığı anlaşılmıştır.Bu durumda, dava şartı olan geçerli bir aciz vesikasının bulunmaması sebebi ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken davanın esastan reddedilmesi doğru değil ise de bu yanılgının giderilmesi, yargılamanın tekrarını gerektirmediğinden hükmün, 6100 sayılı HMK’nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HMUK’nun 438/7.maddesi uyarınca gerekçesi yukarıda açıklandığı biçimde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, Davacı ... Eğitim ve Öğretim Tesisleri AŞ vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle hükmün gerekçesi DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 01.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla