17. Hukuk Dairesi 2015/8266 E. , 2017/10159 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/8266 E. , 2017/10159 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:33

17. Hukuk Dairesi 2015/8266 E. , 2017/10159 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalılardan ...'nın, müvekkiline, TEB... Şubesine ve Vergi Dairesine yüklü miktarda borçlu olduğunu, şahsın borcunu ödemek yerine mal varlığını , taşınmazlarını azaltma eylemine girdiğini, bu nedenle ayrıca ... İcra Ceza Mahkemesine 28/12/2012 tarihinde suç ihbarında bulunulduğunu, müvekkiline olan borcundan dolayı, borçlu aleyhine yapılan icra takibinin kesinleştiğini, ... ve ... ilindeki taşınmazları üzerine haciz konulduğunu, alacaklarının 07/07/2011 tarihi itibariyle gecikme faizi, icra masrafları, avukatlık ücreti ile alacakları dahil 200.000,00 TL ye ulaştığını, davalı ...'nın ... ... Sanayii Sitesi Yapı Kooperatifinde bulunan 2 adet 100 er m2 lik dükkanlar üzerindeki hisselerini eşi olan ...'ya yaptığı devir işlemine ilişkin tasarrufun iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı ... vekili özetle; Davanın Tasarrufun İptali davası olduğunu, niteliği itibariyle dava açıldığı tarihte en azından geçici aciz vesikası niteliğinde dahi olsa belge ibraz edilmesi gerektiğini, bu hususun dava şartı olduğunu, dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.Diğer davalı ...’ya yapılan usulüne uygun tebliğe rağmen cevap dilekçesi sunmamış, duruşmalara da katılmamıştır. Mahkemece, iddia, savunma toplanan delillere göre, takibi başlattığı İcra Müdürlüğünden geçici aciz belgesi veya aciz belgesi alması gerekirken, bu belgeyi almadan mevcut davayı açtığı, yargılama aşamasında da bu belgeleri sunamadığı, ayrıca aciz vesikası bulunsa bile davalı ...'in, diğer davalılarla akrabalık ilişkisinin ispatlanamadığı gibi, kötü niyetinde ispatlanamadığı, bu itibarla dava şartı özelliği bulunan geçici aciz belgesi veya aciz belgesi yokluğu nedeniyle davacı yanın davasının reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dava İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.Bu davanın koşullarından biri, mahkemenin de kabulünde olduğu gibi davaya dayanak yapılan icra dosyasında borçlu hakkında alınmış geçici veya kat'i aciz belgesinin alınmış olmasıdır. Aciz belgesi karar kesinleşinceye kadar mahkemeye sunulursa dava koşulu yerine getirilmiş sayılır.Somut olayda; 12/07/2011 tarihinde borçlunun ... ’de bulunan 2 adet taşınmazına haciz konulmuş, daha sonra bu iki taşınmaz icra dosyasından satılarak borcun bir kısmı ödenmiştir. 13/07/2011 tarihinde davalı borçlunun evine hacze gidilmiş,ancak komşuları borçlunun 2 ay önce buradan taşındığını beyan edince yapılacak başkaca işlem olmadığından hacze son verilmiştir. Daha sonra ise; davacı icra takip dosyasında aciz vesikası talep etmiş, ancak icra dairesi davalı borçlunun Sivas ta bir taşınmazı daha göründüğünü ve borçlunun evine yapılan hacizde haczi kabil menkul malının olup olmadığı tespit edilemediğini belirterek aciz vesikası talebini reddetmiştir. Yine 13/07/2011 tarihinde borçlu adına kayıtlı; ... Mah. 1064 parsel 12 parsel 8 nolu B.B üzerine tarihinde davacı lehine haciz konulmuş; ancak davacı taraf bu taşınmazın ipotek alacaklısı tarafından satışının sağlandığı ve bedelin davadışı ipotekli alacaklı Bankaya ödendiğini belirtmiştir. Ancak Mahkemece bu konunun araştırılmadığı anlaşılmaktadır.Bu durumda mahkemece davalı borçlu adına kayıtlı olup haciz konulan ... ’daki taşınmazın satışı sağlandı ise buna ilişkin belgelerin getirtilerek ve ... ’taki taşınmaza ilişkin tapu kayıtları celp edilerek borçlu hisselerinin
değerinin belirlenmesi ve borçlunun aciz halinde olup olmadığının bu şekilde tespiti,aciz halinde ise davanın esasına girilerek İİK'nun 278-279-280. maddeleri irdelenerek sonucuna göre karar verilmesi,aciz halinde olmadığının belirlenmesi halinde ise şimdiki gibi davanın ön şart yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 06/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla