17. Hukuk Dairesi 2015/6181 E. , 2017/10269 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/6181 E. , 2017/10269 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:35

17. Hukuk Dairesi 2015/6181 E. , 2017/10269 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın konusu kalmadığı anlaşıldığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı ... Tic. AŞ vekili ve Davalı ...Tic. AŞ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili dilekçesinde müvekkilinin ... Anonim Şirketinden muaccel olan avukatlık ücretlerinin hüküm altına alınması için ikame ettiği davanın ... 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2004/353 Esas sayılı dosyası ile görüldüğünü ve 10.03.2005 tarihinde 183.988.-USD ve 30.939-YTL alacaklı olduğunun hüküm altına alındığını, söz konusu ilamın ... 13.Hukuk Dairesinin 11.10.2005 tarih ve 2005/8374 Esas 2005/15043 Karar sayılı kararı ile onadığını, bu suretle kesinleşen alacağın ilama bağlanan bölümünün ... 5.... Müdürlüğü'nün 2013/1715 Esas bakiyesi ... 24.... Müdürlüğü'nün 2011/20729 Esas sayılı dosyaları ile takibe konulduğunu, takiplerin kesinleşmesini müteakip alacağın tahsili için gösterilen bütün çabalara rağmen yöneticilerin müvekkiline zarar vermek kastıyla tüm malvarlığını kaçırdığı borçlu şirketin borcu karşılayacak haczi kabil menkul gayrimenkul malı bulanamadığını, ancak gelen cevap ve eklerinde davalıya ait milyonlarca lira değerindeki yerli ve yabancı eser işletme belgelerinin ... 7.Noterliğinde 01 Aralık 2011 tarihinde yapılan 20438,20440 yevmiye numaralı ve 17.Şubat 2012 tarihinde yapılan 3868 yevmiye numaralı devir sözleşmeleri ile diğer davalı ve birkaç ay önce 27 Haziran 2011 tarihinde akdettikleri anlaşma ile borçlu şirketin yurtdışında mukim hakim ortağı ...'un Türkiye bölgesi distrübütörü olan ...'ne üstelik sadece 205.000,00-TL gibi fahiş derecede düşük bir bedelle devir edildiğinin öğrenildiğini, bu işlemlerin muvazaalı olduklarını, malvarlığının borçlarına yetmeyen borçlu şirketin alacaklı müvekkiline zarar vermek kastıyla yaptığı bu tasarrufların batıl ve gerek İ.İ.K madde 278/2; gerekse madde 280 uyarınca iptale tabi olduğunu belirterek davalı ...'nin malvarlığına dahil yerli ve yabancı müzik eserlerine ait eser işletme belgelerinin diğer davalı ...'ne devrine ilişkin tasarrufların İ.İ.K.madde 277 vd.uyarınca iptaline, davalı ...'nin hileli devir sonrası bu eser işletme belgelerinde mündemiç mali hakları kullanarak davalı borçluya ait tespitleri çoğaltıp bilhassa digital ortamda satmak; meslek birliğinden temsil payı almak suretiyle elde ettiği ancak gerçekte borçluya ait ve ... sahasına dahil olması gereken tutarı yargılama neticesi belirlenecek gelirlerin karşılığı olarak fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla -1.000,00-TL'sinin haksız zenginleşme tarihlerinden itibaren hesaplanacak ticari temerrüt faiziyle birlikte ... safhasına dahil edilmelerine, davalıların eylemlerinin yasaya aykırı ve müvekkillerinin alacağının ilama dayalı olmasının değerlendirilerek muvazaalı yeni devirleri önlemek maksadıyla dava konusu eser işletme belgelerinin İ.İ. Kanunu madde 281/2 uyarınca teminatsız olarak ihtiyaten haczine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle; iyiniyetli olduklarını beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.
2015/6181-2017/10269 Davalı ...Tic. AŞ vekili 18.09.2014 tarihli ön inceleme duruşmasında davanın konusuz kaldığını, yargılama gideri ve vekalet ücreti taleplerinin olduklarını, karşı tarafın feragat ettiği takdirde kendilerinin de bu konuda feragat edeceklerini, teminata ilişkin takdirin Mahkemeye ait olduğunu beyan etmiştir.
Mahkemece; toplanan deliller, dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek ön inceleme duruşmasında, borcun ... dosyalarına ödendiğinin bildirildiği; bu itibarla davacı lehine vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmetmek gerektiği anlaşıldığından davanın konusuz kaldığı anlaşıldığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.gereğince 17.560,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı ... Tic. AŞ vekili ve Davalı ...Tic. AŞ vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, davalı vekilinin aşağıda belirtilen nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüne karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, tasarrufun iptali talepli açılmıştır. Davalı ... şirketi dava dayanağı olan ... dosyalarının tahsil ve tasfiye edildiğini ön inceleme duruşmasında beyan etmiştir.
Bu durumda usul hükümlerine göre mahkemece vekalet ücreti ve yargılama giderleri yönünden yargılamaya devam edilerek tarafların haklılık ve haksızlık durumlarının tespiti yapılarak sonucuna göre vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmetmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar vermesi bozmayı gerektirmiştir.
Kabule göre de AAÜT'nin 6. maddesi ile; anlaşmazlığın davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilmesi halinde Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına hükmolunacağı düzenlenmiş olmakla, davacı lehine, karar tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca nispi vekalet ücretinin yarısı oranında vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Tic. AŞ vekili ve Davalı ...Tic. AŞ vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'ne geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 3,70 TL kalan harcın temyiz eden davacıdan alınmasına 08.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.



Cevapla