17. Hukuk Dairesi 2015/4958 E. , 2017/10511 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4958 E. , 2017/10511 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:40

17. Hukuk Dairesi 2015/4958 E. , 2017/10511 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; davalı ...'ın adına kayıtlı aracıyla kendi sevk ve idaresinde iken davacı müvekkiline çarparak yaralanmasına neden olduğunu, davalının %100 kusurlu olduğunu beyanla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 2.000,00 TL maddi tazminat ile 50.000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline, karar verilmesini talep etmiş, 28.02.2013 tarihli celsede maddi tazminatın ... tarafından karşılandığını, diğer davalı yönünden yönünden manevi tazminat talebinin devam ettiğini beyan etmiştir.
Davalılar vekilleri davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davacının davalı ... ve ... hakkında açmış olduğu maddi tazminata yönelik davanın zarar karşılandığından dolayı konusu kalmadığından konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacının davalı ... yönünden açmış olduğu manevi tazminatın ise 25.000 TL yönünden kabulü ile olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Dava tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4/1-a maddesi gereği her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlar ticari davalardır. TTK 5/1.maddesi gereği ticari davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye Ticaret mahkemeleridir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren yasanın 5/3.maddesi gereği asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki işbölümü olmaktan çıkmış görev ilişkisi haline gelmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 1.maddesi gereği görevi ilişkin kurallar kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.
Açılan somut davada davalılar arasında zorunlu mali sorumluluk sigortacısı da bulunmaktadır. ... hukuku 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 6.kitabında 1401 ve devamı maddelerinde, zorunlu sorumluluk sigortası ise 1483 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle dava ticari dava olup,davanın açıldığı ...’nin HSYK’nun 23.10.2008 tarih ve 360 sayılı kararı uyarınca ... Ticaret Mahkemesi’nin görev alanı içerisinde bulunduğu gözetilerek,mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre, davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'a geri verilmesine 14.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla