17. Hukuk Dairesi 2015/4814 E. , 2017/10513 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4814 E. , 2017/10513 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:43

17. Hukuk Dairesi 2015/4814 E. , 2017/10513 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; müvekkil şirkete zorunlu mali mesuliyet sigortası ile sigortalı bulunan aracın dava dışı alkollü sürücünün sevk ve idaresinde iken kaza yaptığını, kaza nedeni ile ...'ın yaralandığını ve sakatlandığını, kaza nedeni ile hak sahiplerine ödeme yapıldığını, müvekkilinin karayolları trafik kanunu ve poliçe genel şartları gereğince ödemiş olduğu tazminatı araç malikine rücu imkanına sahip olduğunu, ödenen bedel için yapılan takibe davalının itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kabulü ile; davalı borçlu ...'ın ... Müdürlüğünün 2011/76 Esas sayılı dosyasına konu ... takibine itirazın iptaline, ... takibinin devamına, karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava; dava dışı yaralıya ödenen tazminatın rücuen tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
Trafik sigortası kapsamında üçüncü şahsa ödenen tazminatın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları B.4/d maddesi uyarınca belirli hallerde ... ettirene rücu edilebileceği düzenlenmiştir. Buna göre; "tazminatı gerektiren olay işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin veya motorlu aracın hatır için karşılıksız olarak kendilerine verilen kişilerin uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olarak aracı sevk ve idare etmeleri esnasında meydana gelmiş veya olay yukarıda sayılan, kişilerin alkollü içki almış olmaları nedeniyle aracı güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmalarından ileri geliyorsa sigortacının ... ettirene rücu hakkı olduğu açıklanmıştır.
Rücu edilebilecek tazminat tutarı zarar görenlerin gerçek zararı kadar olabilir. Bu nedenle; dava dışı yaralanan kişilere, ödeme tarihi itibariyle ödenmesi gereken gerçek zarar miktarının belirlenmesi gerekmektedir.
6100 Sayılı HMK'nin 266. maddesinde "mahkeme çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir..." öngörülmüştür.
Davacı sigortacı, zarar görenlere ödediği tazminatı değil, ödenmesi gerekli gerçek zarar miktarını, ödediği miktar ile sınırlı olmak üzere sigortalısından isteyebilir. Bu nedenle mahkemece aktüerya uzmanı bilirkişiden ... şirketi tarafından zarar görene ödeme yapılan tarih itibariyle gerçek zararının belirlenmesi için ayrıntılı ve denetime açık rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken aktüerya hesabı yapılmadan karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 14.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla