17. Hukuk Dairesi 2015/4769 E. , 2017/10421 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4769 E. , 2017/10421 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:44

17. Hukuk Dairesi 2015/4769 E. , 2017/10421 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve katılma yolu ile davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların işleten ve sürücüsü oldukları aracın, müvekkiline ait araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12.000,00 TL hasar bedeli ve 8.000,00 TL değer kaybı olmak üzere toplam 20.000,00 TL.nin kaza tarihinden itibaren ticari faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.
Davalılar vekili, kusura, tazminat miktarına ve faize itiraz ederek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 6.450,00 TL alacağın 26.08.2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve katılma yolu ile davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
1-Mahkemece benimsenen ve hükme esas alınan 25.03.2014 tarihli bilirkişi raporunda, davalı sürücüye % 75 kusur izafe edilmiş, savcılık aşamasında alınan bilirkişi raporunda davalı sürücünün kusursuz olduğu, dosyada mevcut 02.04.2013 tarihli raporda ise, davalı sürücünün % 100 oranında kusurlu olduğu, bunun yanı sıra kaza tespit tutanağında da davacının asli, davalının tali kusurlu olduğu belirtilmiş olup, kusur oranları yönünden bilirkişi raporları arasında çelişki meydana gelmiştir.
Açıklanan nedenlerle, mahkemece, ...'den seçilecek bilirkişi heyetinden, tüm dosya kapsamı incelenmek suretiyle, kaza tespit tutanağı ile mahkeme ve savcılık aşamasında alınan raporlardaki kusur belirlemeleri arasındaki çelişkiyi gideren, ayrıntılı, gerekçeli, denetime açık bir rapor alınarak, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.
2-HMK. 266 ve devamı maddelerine göre çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda ihtisas sahibi kimselerin dinlenmesi ve rapor alınması gerekir.
Mahkemece, hasar bedelinin tespiti için, dosyada mevcut eksper raporunda belirlenen hasar miktarına kusur oranının uygulanması suretiyle hasar bedeli belirleyen 25.03.2014 tarihli ... raporunun esas alındığı, netice olarak hasar konusunda rapor alınmaksızın eksik inceleme ve araştırma sonucu karar verildiği görülmüştür.
O halde mahkemece, dava konusu aracın kaza tarihindeki rayiç değer ve hasar tutarı göz önüne alınarak perte ayrılıp ayrılmayacağı, belirlenerek bu duruma göre değer kaybı istenilip istenilemeyeceği hususlarının da tartışıldığı, hasar konusunda uzman makine mühendisi bilirkişiden gerekçeli, ayrıntılı, gerçek zararın tespitine yönelik rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekili ile davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalılara geri verilmesine 13/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla