17. Hukuk Dairesi 2015/4716 E. , 2017/10273 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4716 E. , 2017/10273 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:45

17. Hukuk Dairesi 2015/4716 E. , 2017/10273 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile davalı ...vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili; davalılardan ...'e ait ... plakalı kamyonetin diğer davalı ...'in idaresinde iken davalı sürücü ...'ın defalarca uyarılmasına rağmen hızlı sürmesi nedeniyle meydana gelen kazada müvekkillerinin sakat kalmaları nedeniyle, davacı ... için 40.000,00 TL, davacı ... için 60.000,00 TL tazminatın olay tarihinden itibaren faiziyle beraber tahsilini talep etmiştir.
Davalılardan ... ve ... vekili; müvekkillerinden ...'e husumet yöneltilemeyeceğini, karşı yönden gelen araç nedeniyle aracın mucura kaptırıldığını, olayda hatır taşıması olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.Davalı ... vekili; kazaya karışan aracın İMMS sigortacısı olduklarını, kişi başına poliçe limitinin 80.000,00 TL olduğunu, bu miktara kadar doğacak tazminattan sorumlu olmadıklarını, hatır taşıması nedeniyle hakkaniyet indirimi de yapılması gerektiğini belirtmiştir.
Davalı ...Ş. vekili; müvekkilininin sorumluluğunun ve temerrüt tarihinin müracaattan 8 gün sonra başlayacağını, kaza nedeniyle ömür boyu kazanç kaybı oluşacak bir durumun meydana gelmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı ... yönünden; 67.152,90 TL maddi tazminatın haksız fiil tarihi olan 17.08.2007 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek, davacı ...'e ödenmesine, davalılardan ... Sigorta A.Ş. açısından faiz başlangıcının temerrüt tarihi 30.11.2007 tarihinden itibaren, ... Sigorta A.Ş. açısından da 04.06.2008 tarihinden itibaren başlatılmasına, davacı... yönünden; 64.527,57 TL maddi tazminatın haksız fiil tarihi olan 17.08.2007 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek, davacı ...'e ödenmesine, davalılardan ... Sigorta A.Ş. açısından faiz başlangıcının temerrüt tarihi 30.11.2007 tarihinden itibaren, ...Sigorta A.Ş. açısından da 04.06.2008 tarihinden itibaren başlatılmasına dair karar verilmiş, hüküm davacılar vekili ile davalı ...vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazası neticesinde meydana gelen maluliyet nedeniyle maddi tazminat istemine yöneliktir.
Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 1. maddesine göre, sigortacı, zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçe limitinin dışında (üstünde) kalan miktardan başlayıp, ihtiyari mali sorumluluk sigortası teminat limitine kadar sorumludur. Davalı ...Ş. zarara neden olan davalı işleten/sürücüye ait aracın trafik sigortacısı olup, zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin poliçe dosya kapsamında yer almaktadır. Davalı ... AŞ ise aynı aracın ihtiyari mali mesuliyet sigortacısıdır.Kaza tarihinde zorunlu mali sorumluluk sigortası ölüm halinde kişi başına teminat limiti 80.000,00.-TL olup, mahkemece, davacılar için ayrı ayrı hükmedilen maddi tazminat miktarının zorunlu mali sorumluluk sigortası teminat hadlerinde kaldığı gözetilerek, ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı olan davalı ...Ş. aleyhindeki davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde bu davalı yönünden de davanın kabulü yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2-BK'nın 50, 51.maddesi ve müteselsil sorumluluk esaslarına göre, kusurlu oldukları belirlenen davalıların zararın tamamından sorumlu olması gerekir. Diğer yandan, davalı işletenin, 2918 sayılı KTK.nun 86. maddesi, davalı ZMSS, aynı yasanın 91.maddesi, davalı sürücüsü ise, BK'nın 41 ve devamı maddeleri uyarınca zarardan müteselsilen sorumludurlar.Müteselsil sorumlulukta, kural olarak borçlulardan her biri, BK'nın 141. 142. maddesine göre, borcun tamamından sorumludur. Nitekim, 2918 sayılı KTK'nın 88/1 maddesinde trafik olayı nedeniyle müteselsil sorumluluk öngörülmüştür. BK'nın 146. maddesi uyarınca, sorumluların iç ilişkide kusur oranına göre, birbirlerine rücu hakları da mevcuttur.Açıklanan ilkeler ışığında somut olayda davacı davasını teselsül hükümlerine göre açmış, zararın tamamının ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de müteselsilen davalılardan tahsilini talep etmiş olup mahkemece, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan müteselsilen tahsiline şeklinde karar verilmesi gerekirken davalılardan tahsiline hükmedilmesi doğru görülmemiştir.3-Hüküm fıkrasında davacı ... için hükmedilen teminatın diğer davacı ...'e verilmesi de doğru olmayıp hükmün bozulması gerekmiştir.SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ...vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...ve davacılara geri verilmesine 08.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla