17. Hukuk Dairesi 2015/4672 E. , 2017/10164 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4672 E. , 2017/10164 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:46

17. Hukuk Dairesi 2015/4672 E. , 2017/10164 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı ... vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 07.11.2017 Salı günü Davalı ... vekili Av. ... geldi. Diğer taraflar adına gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı ... vekili dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-

Davacı vekili, 21.01.2002 tarihinde müvekkilinin eşi ...’ın da içinde bulunduğu otobüsün zincir takmak için durduğunu, bu esnada bir kısım yolcular ile müteveffa ...’ın otobüsten indiklerini, ... sevk ve idaresindeki ... plakalı kamyonun otobüse ve ...’a çarparak ...’ın ölümüne neden olduğunu, ... Asliye Ceza Mahkemesine açılan davada 10.07.2002 tarih ve 2002/70-2002/149 sayılı kararla ... ve ...’ın cezalandırılmasına karar verildiğini ve kararın kesinleştiğini belirterek fazlaya ilişkin talepleri saklı kalmak kaydıyla ölenin eşi ... için 2.000 YTL maddi, 10.000 YTL manevi, müşterek çocuklar için ayrı ayrı 2.000 YTL maddi, 5.000 YTL manevi olmak üzere toplam 6.000 YTL maddi, 20.000 TL manevi tazminatın karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talebini 51.289,59 TL ye yükseltmiştir.
Davalı ...Ltd. Şti. vekili, kazanın 20.01.2002 tarihinde meydana geldiğini, BK’nun 60. maddesi, ... ve TCK nu birlikte değerlendirildiğinde eylemin aynı zamanda suç teşkil ettiğini ve taksirli suçlar kapsamında olduğunu ve 5 yıllık ceza zamanaşımına tabi olduğunu, davanın olay tarihinden itibaren 5 yıllık süre geçtikten sonra açıldığını ve müvekkili şirket yönünden zamanaşımı nedeni ile davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, müteveffa ...’ın, davalı ...’ın tüm uyarı ve ikazlarına rağmen yola çıktığını ve olayın ölenin kendi kusurundan kaynaklandığını, otobüs sürücüsü ...’ın kusuru bulunmadığını, ... Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava nedeni ile alınan bilirkişi raporunda ...’a atfedilen 2/8 oranını kabul etmediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ..., davanın öncelikle zamanaşımı nedeni ile reddi gerektiğini, yine Asliye Ceza Mahkemesinde alınan bilirkişi raporunda kendisi için belirtilen kusur oranını kabul etmediğini, olayda bir kusuru olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davalı... Ltd.Şti. aleyhine açılan davanın zamanaşımı nedeni ile reddine, davalılar ... ve ... aleyhine açılan davanın kısmen kabulüne, karar verilmiş; hüküm,davacı vekili ile davalılar ... ve ... vekillerince temyiz edilmiş, ... 11. HD'nin 26.02.2013 tarih 2011/2778 E 2013/3542 K sayılı ilamı ile,kararın bozulmasına karar verilmiş, yerel mahkemece bozmaya uygun yapılan yargılama sonucunda; davalılar... Ltd.Şti., ... ve ... aleyhine açılan davanın kısmen kabulüne, karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazası sebebi ile ölüme dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Somut olayda; davaya konu trafik kazası 20.01.2002 tarihinde gerçekleşmiştir. Davalı ... kazaya karışan karşı aracın(kamyon) sürücüsü, müteveffa ... ise diğer araçta(otobüs) yolcu konumunda olup müteveffa ile davalı ... arasında yolcu taşıma sözleşmesi bulunmadığından davalı ... açısından zamanaşımı def'inin değerlendirilmesinde 2918 sayılı ... hükümleri dikkate alınmalıdır.
2918 sayılı ....nun 109/1. maddesinde "Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar." denilmektedir. Aynı kanunun 109/2. maddesinde ise, "Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş ise, bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir.
Davacıların murisinin vefat ettiği olayda ceza zamanaşımı süresi 765 Sayılı TCK'nın 455/1 ve 102/4 maddelerine göre 5 yıldır. Davacılar tarafından 13/11/2007 tarihinde dava açılmış olup, davalı ... (süresinden sonra) verdiği cevap dilekçesi ile zamanaşımı itirazında bulunmuş, davacı vekili tarafından ise davalının zamanaşımı def'ine karşı çıkılmamıştır. Dava açıldığı tarih itibarı ile davalı ... yönünden 5 yıllık (ceza) zamanaşımı süresinin dolmuş olmasına göre,bu davalı yönünden dava zamanaşımına uğramış olmaktadır.
O halde mahkemece davalı ...'ın zamanaşımı itirazının kabulü ile bu davalı yönünden davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı gerekçe ile davalı ... yönünden yazılı olduğu şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre davalı ... vekilinin davanın esasına ilişkin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 1.480,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davalı ...'a verilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'a geri verilmesine 07/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla