Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/4644 E. , 2017/10247 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/4644 E. , 2017/10247 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 487987
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/4644 E. , 2017/10247 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile katılma yoluyla davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili,...'nin 13/07/2011 tarihinde meydana gelen trafik kazası neticesinde vefat ettiği, geriye mirasçı olarak müvekkilleri ... ve ...'nin kaldığını, müvekkillerin murisi kendi sevk ve idaresindeki motosiklet ile seyir halinde iken, davalı ... idaresindeki araç ie çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, davalı sürücünün kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığı için kusurlu olduğunu belirterek, şimdilik, eş için 1.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi ve çocuk ... için 5.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 16.000,00 TL tazminatın 13/07/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile; toplam 3.065,98 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile alınarak davacı ...'ye verilmesine, davacıların manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ile katılma yoluyla davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, katılma yoluyla davalılar vekilinin temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talebine ilişkindir.
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumu da gözönünde tutularak, 818 sayılı BK'nun 47. Maddesindeki (6098 sayılı B.K.’nun 56. maddesi) özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Somut olayda mahkemece, desteğin %75 kusurlu olması, 67 yaşında olması ve bakiye ömrü dikkate alınarak desteğin eş ve çocuğunun manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.
Belirtilen hususlar dikkate alındığında, olayın meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumu dikkate alındığında yazılı gerekçelerle davacılar için manevi tazminata hükmedilmemesi doğru görülmemiş ve hakkaniyete uygun şekilde manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA,
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ve davalılara geri verilmesine 08/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları