17. Hukuk Dairesi 2015/4529 E. , 2017/10316 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4529 E. , 2017/10316 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:52

17. Hukuk Dairesi 2015/4529 E. , 2017/10316 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... ve davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, asıl dava dosyasında, davacıların yaya olan çocuklarının davalıların sürücüsü, işleteni ve trafik ... şirketi olan aracın çarpması sonucu sakatlandığını, kazanın davalı tarafın kusurundan kaynaklandığını belirterek, 7500,00 TL maddi 40.000,00 TL manevi tazminatın poliçe limiti ile sınırlı olarak kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini, birleşen dava dosyasında da; aracın kaza tarihinde geçerli bir trafik sigortası olmadığı anlaşıldığından 7.500,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden yasal faizi ile davalıdan tahsiline talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini arttırmış ve davalı ... A.Ş. Hakkında açılan davadan feragat ettiğini bildirmiştir.
Davalılar ve vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; 40.348,61 TL maddi tazminatın davalı ... yönünden kaza tarihi olan 31/07/2009 tarihinden itibaren davalı Güvence Hesabı yönünden 7.500,00 TL sinin dava tarihi olan 26/03/2012 tarihinden itibaren 32.848,61 TL sinin, ıslah tarihi olan 08/10/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 10.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 31/07/2009 tarihinden, itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalı ... A.Ş aleyhine açılan davanın feragat nedeni ile reddine, davalı ... aleyhine açılan davanın reddine karar verilmiş; hüküm davalı ... ve davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zararların tazminine yönelik maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre,ayrıca manevi tazminatın takdirinde (TBK 56.) B.K.nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde karar verilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı ...'ın 2 nolu bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Pasif devre zararının hesaplanması sırasında esas alınan ücret, bir çalışmanın karşılığı değil, ekonomik bir değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığıdır. Hal böyle olunca da ücretle fiilen çalışanlara uygulanmak için getirilen asgari geçim indiriminin, ücretli bir çalışmanın söz konusu olmadığı pasif dönem (devre) zararının hesaplanmasında dikkate alınamayacağı açıktır. Zira, asgari geçim indirimi (AGİ), ücretin eki olmadığından, tazminat alacaklarının hesaplanmasına esas ücrete dahil edilemez.
Somut olayda, davacının desteğinin tazminata esas geliri, asgari ücret olarak kabul edilmiş ve desteğin 64 yaşına kadar yaşayacağı belirtilmesine rağmen aktif ve pasif dönem ayrımı yapmadan hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır. O halde bilirkişiden yukarıdaki ilkeler gözetilerek aktif ve pasif döneme ilişkin ayrım yapılmak sureti ile denetime ve hüküm kurmaya elverişli ek rapor alınıp sonucuna göre karar vermek gerekmektedir.
3-Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine;
2918 sayılı ... Madde 20/d maddesine göre, Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış ve devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılır. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir. Her ne kadar mahkemece davalı ... yönünden işletenlik sıfatının kalktığı belirtilerek bu yönde karar verilmiş ise de; ... 20. Maddesi uyarınca davalı...'in işletenlik sıfatının devam ettiği gözetilmeden eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...'ın sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...'ın temyiz itirazlarının ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... ve davacılara geri verilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla