17. Hukuk Dairesi 2015/4504 E. , 2017/10331 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4504 E. , 2017/10331 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:53

17. Hukuk Dairesi 2015/4504 E. , 2017/10331 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların sürücüsü ve işleteni olan aracın kaldırımda yürümekte olan davacı ...'e çarptığını, davacının kaza nedeni ile tedavi harcamaları yapmak zorunda kaldığını ve iş gücü kaybının oluştuğunu belirterek, davacı ... için 4.000,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi tazminat, diğer davacılar için 5.000,00'er TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken;ıslah dilekçesi ile maddi tazminat miktarı yükseltilmiştir.
Davalılar ve vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulü ile 7.295,76-TL maddi tazminatın 22/02/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilenalınarak davacıya verilmesine, davacı ... için 10.000,00-TL davacı ... için 2.500,00-TL ... için 2.500,00-TL toplam 15.000,00-TL'nin 22/02/2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, karar verilmiş; hüküm davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle manevi tazminatın takdirinde (TBK 56) B.K.nun 47.maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde karar verilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı...vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan tedavi bedeli ve iş gücü kaybı sebebi ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 13.02.2011 tarih 6111 Sayılı Yasanın 59. maddesi ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98. maddesi değiştirilmiş, anılan değişiklik ile Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ... tarafından karşılanacağı; Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda, ... şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı paylarının %15'ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri çerçevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı ... şirketleri ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 14. maddesinde düzenlenen durumlar için Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili ... şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile ... şirketlerinin ve Güvence Hesabının bu teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erer. Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu söz konusu tutarı %50'sine kadar artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir” hükmü getirilmiştir. 6111 Sayılı Kanunun, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1. maddesi ile de. “Bu kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri ... tarafından karşılanır. Söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59. maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili ... şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülükleri sona erer” hükmü öngörülmüştür.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1. Maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki
sorumluluğu zorunlu ... limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Kanununa göre zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.
... poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle ... şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat altına alır. ... şirketinin ve sorumluluğunu üstlendiği işleten ve sürücünün yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır. Buna karşın belgesiz tedavi giderlerinden sorumlulukları devam etmektedir.
Adli Tıp uzmanı tarafından verilen 28.06.2011 tarihli bilirkişi raporunda belirlenen tedavi giderlerinin tamamının 6111 sayılı yasa kapsamına giren belgeli tedavi giderleri olduğundan sürücünün, işletenin ve ... şirketinin sorumluluğu bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi isabetli bulunmamış, hükmün bu yönden kararı temyiz eden davalı... yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte yer alan nedenlerle davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, 2 nolu bentte yer alan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'a geri verilmesine 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla