17. Hukuk Dairesi 2015/4453 E. , 2017/10504 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4453 E. , 2017/10504 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:56

17. Hukuk Dairesi 2015/4453 E. , 2017/10504 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı... AŞ vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, müvekkillerinin kardeşi ...'ye 20/10/2011 tarihinde yaya olarak bulunduğu sırada, davalı ... şirketine Birleşik Kasko Sigortası ile sigortalı bulunan ve diğer davalı şirketin maliki bulunduğu ... plakalı aracın çarpması sonucu ...'ın vefat ettiğini, araç sürücüsünün kazanın oluşmasında kusurlu olduğunu, müvekkillerinin kazada kardeşlerinin ölümü nedeniyle derin acı ve üzüntü yaşadıklarını belirterek her bir davacı için 25.000,00 TL. manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ...A.Ş vekili, dava ticari bir dava olmadığından davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılması gerektiğini, esas yönünden ise kazaya karışan araç sürücüsünün bir kusurunun olmadığını, müteveffanın karanlıkta trafik ışıklarından geçmek yerine ışığın bulunmadığı bölümden birden yola fırlaması sonucu meydana geldiğini, araç sürücüsünün yapabileceği birşeyin olmadığını, müvekkilinin kaza tutanağında ifade edildiği şekilde kuralları aşan hızının söz konusu olmadığını, talep edilen manevi tazminatın fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile,her bir davacı için 8.000 TL olmak üzere toplam 32.000 TL'nin davalı ...A.Ş.'den 20/10/2011 olay tarihinden, davalı sigortadan dava tarihi olan 19/12/2012 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, karar verilmiş, karar davalı ... AŞ vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre davalı... A.Ş vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
Borçlar Kanunu'nun 47. maddesi (TBK 56. maddesi) hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı ... İçtihadı Birleştirme Kararı'nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması ve buna göre manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. (HGK 23/06/2004, 13/291-370)
Yukarıda belirtilen hususlar ve olayın oluş şekli dikkate alındığında, davacılar için takdir olunan manevi tazminatların bir miktar fazla olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun şekilde manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... A.Ş vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... A.Ş vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı... A.Ş'ye geri verilmesine 14/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla