17. Hukuk Dairesi 2015/4414 E. , 2017/10315 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4414 E. , 2017/10315 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:59

17. Hukuk Dairesi 2015/4414 E. , 2017/10315 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davacıların sürücü olan desteklerinin davalıların sürücü ve işleteni olan araç ile çarpışması sonucu yaşanan kazada vefat ettiğini, kazanın davalı tarafın kusurundan kaynaklandığını belirterek, davacı ... için 5.000,00 TL maddi 50.000,00 TL manevi diğer davacılar için 5.000,00'er TL maddi ve 30.000,00'er TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; 169.604,44 TL'nin maddi tazminatın, davacı ... için 5.000,00 TL, diğer davacılar için 3.000,00'er TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 17/09/2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Çalışma hayatının aktif çalışma dönemi ve emeklilik dönemi olan pasif devre olarak ayrılması ve özel yasalarında çalışma süreleri ayrık olarak belirtilmemiş (asker, polis vb. gibi) kişiler yönünden 60 yaşın aktif çalışma devresi, bakiye yaşam süresi varsa bu sürenin de emeklilik ya da çalışma hayatının sona erdiği pasif dönemini oluşturduğu Dairemiz ve ...'ın yerleşik uygulaması ile benimsenmiştir. Destekten yoksun kalma nedeniyle tazminatın hesabında pasif devrede de zararın oluşacağı ve bu zararın asgari ücret düzeyinde (AGİ dahil edilmeyen) bir zarar olacağının kabulünün gerektiği Dairemizin yerleşmiş içtihatlarındandır. Eldeki davada desteğin Jandarma Komutanlığında sivil işçi olarak çalıştığı beyan edilmiş ve pasif dönem için agi dahil edilmeyen asgari ücretten hesaplama yapmak gerekirken, aktif pasif dönem ayrımı yapılmadan gelirin asgari ücretin 2,57 katı olduğu kabul edilerek hesaplama yapılmıştır.
Öte yandan ... şirketleri tarafından davadan önce yapılan ödemeler de güncellenmeden düşülmüştür. ... ki, ... şirketi tarafından yapılan ödemeyi destekten yoksun kalma tazminatı hesabı yapılmadan önce alan davacılar, hesap tarihine kadar geçen süre nedeni ile aldıkları paranın yasal faizi kadar kazanım elde etmişlerdir.
Zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davacılara yapılan ... ödemesinin, ödeme günü ile destekten yoksun kalma tazminatının hesaplandığı güne kadar geçen süredeki işlemiş yasal faizi de hesaplanarak, ödeme tutarı ile birlikte hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından indirilmesi gerekir (YHGK., 14.03.2012, 2011/4-824 esas, 2012/134 karar).
Yine, mahkemece reddedilen miktar yönünden de davalı taraf lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği halde, yazılı şekilde hüküm verilmesi de isabetli bulunmamıştır.
Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı bulunmuş, bozma nedeni yapılmıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla