17. Hukuk Dairesi 2015/4356 E. , 2017/10499 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4356 E. , 2017/10499 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:01

17. Hukuk Dairesi 2015/4356 E. , 2017/10499 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkilinin oğlu ...'in 23.07.2012 tarihinde davalı tarafından sigortalı araçta yolcu olarak bulunduğu sırada kaza geçirerek vefat ettiğini, müvekkilinin karayolu yol yapım inşaatını taşeron olarak yapmakta olduğunu, şantiyenin başına oğlu ...'i getirdiğini ve onun desteği ile 30.06.2012 tarihinde çalışmalara başladığını, kaza nedeniyle bir taraftan evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını, bir taraftan da oğlunun desteğinden yoksun kalması nedeniyle inşaata devam edemediğini,22.10.2012 tarihinde sözleşmesinin feshedildiğini, yaklaşık 11.099.192,00 TL hakedişten mahrum kaldığını, sözleşmeye göre hakedişin % 88'inin taşerona ait olduğunu, merhum ...'in müvekkilinin evlilik dışı ilişkisinden doğmuş olması nedeniyle soyisimlerinin farklı olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında talebini 52.576,58 TL ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, poliçeden dolayı sorumluluklarının sigortalının kusuru oranında olmak üzere kişi başına 225.000,00 TL ile sınırlı olduğunu, davacı tarafından müvekkiline başvuruda bulunulduğunu, hasar dosyası açıldığını, müvekkili tarafından talep edilen eksik evrakın davacı tarafından tamamlanmaması nedeniyle aktüer raporunun hazırlanamadığını ve ödeme yapılamadığını, davacının kaza tarihinden itibaren faiz talebinin yerinde olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davanın kabulüne,52.576,58 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası sonucunda ölüm nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.
Destekten yoksun kalma zararının hesabında, destekten yoksun kalan(lar)a müteveffanın sağlığında sağlamış olduğu yardımın miktarı belirlenmelidir.
Davacının desteği olan ..., kaza tarihinde 22 yaşında ve bekar olarak vefat etmiştir. Hükme esas alınan aktüer raporunda, davacı baba için, ölen (destek) çocuğundan dolayı desteğin 27 yaşında evleneceğinin kabulü ile,evli ve henüz çocuksuz olduğu dönem için 1/5 pay, evlenip bir çocuk sahibi olduğu dönem için 1/7 oranında destek payı alacağı varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
Hayatın olağan akışına göre bekar olarak ölen çocuğun ileride evleneceği ve en az iki çocuk sahibi olacağı kabul edilerek, desteğin evleninceye kadar gelirinin yarısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve babası için ayıracağı varsayılarak bu dönemde desteğe iki anne ve babaya birer pay vermek suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında evlenmeden önceki dönem içinde anne ve babanın her birine %25 pay verilmesi gerektiği, desteğin ileride evlenmesi ile birlikte desteğe iki eşe iki anne ve babaya birer pay verilerek, yine desteğin tüm gelirinin oranlanarak anne ve babaya %16 şar pay ayrılması, desteğin bir çocuğunun olması durumunda iki pay desteğe, iki pay eşe bir pay çocuğa ve birer pay anne ve babaya ayrılmak suretiyle desteğin tüm gelirine oranlandığında anne ve baba için %14'er pay verilmesi daha sonra ikinci çocuğun doğacağı varsayılarak bu kez desteğe iki, eşe iki, çocukların her birine birer ve anne ve babaya birer pay verilerek desteğin tüm gelirine oranlanarak anne ve babaya 12,5 er pay verilmesinin uygun olacağı, daha sonra anne ve babadan yaşam tablosuna göre hangisi destekten çıkacaksa kalan kişiye diğerinin payının ilave edilerek destek tazminatlarının varsayımsal hesabının yapılması gerekeceği, Dairemizin yerleşik uygulaması gereğidir.
Bu nedenle; mahkemece, ... uygulamaları da gözetilmek suretiyle, bilirkişiden işaret edilen hususta ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetli görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 14.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Cevapla