17. Hukuk Dairesi 2015/4305 E. , 2017/10042 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4305 E. , 2017/10042 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:02

17. Hukuk Dairesi 2015/4305 E. , 2017/10042 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacı vekili, 18.09.2009 tarihinde davalıya trafik sigortalı araçtaki 2 yolcunun meydana gelen tek taraflı trafik kazası sonucu öldüğünü, müvekkil şirketin kaza sebebi ile ölenlerin yakınları 3.şahıslara ödediği tazminat bedelinden kısmi olarak 10.000,00 TL’sinin istiap haddinin aşılması nedeni ile rücuen tahsili için başlattığı ... takibine davalı sigortalının yapmış olduğu itirazın iptalini, borca haksız olarak itiraz ettiği için de %40’tan aşağı olmamak üzere ... inkar tazminatının tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davanın kabulüne, davalı borçlu ...'nın ... ... Müdürlüğü'nün 2012/83 Esas sayılı dosyasına konu takibe yapmış olduğu itirazın iptaline, 10.000,00 TL asıl alacak, 2.507,40 TL takip tarihine kadar işlemiş yasal faiz olmak üzere toplam 12.507,40 TL'lik alacak üzerinden takibin devamına, ... takip tarihinden itibaren asıl alacak olan 10.000,00 TL'ye yasal faiz yürütülmesine, asıl alacak olan 10.000,00 TL’nin % 20'sı olan 2.000,00 TL ... inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-)Dava trafik ... poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, trafik kusur uzmanı bilirkişisinden ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hüküm kurmaya yeterli olmayan oran belirtilmeyen ... Ağır Ceza Mahkemesince alınmış olan kusur raporuna göre yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.
3-)Davacı, davalı ...'ya ait aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacısıdır. Karayolları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının B.4-e maddesinde, tazminatı gerektiren olayın, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tesbit edilmiş olan istiab haddinden fazla yolcu veya yük taşınması yüzünden meydana gelmesi halinde, ödemede bulunan sigortacının, ... sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda ... ettirene rücu edebileceği hüküm altına alınmıştır. İstiab haddinin aşılmasının trafik sigortacına rücu hakkı doğurabilmesi için, madde metninden de açıkça anlaşıldığı üzere, kazanın münhasıran istiab haddinin aşılmasının etkisiyle meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bu durumda mahkemece, davalı tarafça kamyonetin üstünde taşınan yolcuların ve taşınma biçiminin, kazanın meydana gelmesinde münhasıran etkili olup olmadığı hususunda konusunda uzman bir bilirkişiden rapor alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, sadece kazadaki kusur durumunun irdelendiği ceza yargılaması sırasında alınan bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
Kabule göre de;
a)Mahkemece, her ne kadar hüküm fıkrasının ikinci bendinde davacı lehine 10.000,00 TL asıl alacağın %20 oranında ... inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine hükmedilmiş ise de, alacak miktarı likit (belirli, muaccel) olmayıp alacak miktarının tespiti yargılama yapılmasını gerektirdiğinden davalı aleyhine ... inkar tazminatına hükmedilmemesi gerekirken, bu husus gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
b)Davalı vekili yargılama aşamasındaki savunmasında, davacı ... şirketinin yakınlarına ödemede bulunduğu ölenlerin, davacıya sigortalı araçta hatır için taşındığını ileri sürerek belirlenecek zarardan indirim yapılması
gerektiğini bildirmiştir. Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda 818 sayılı BK.’nun 43. maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse ... İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. Hâkim, tazminattan mutlaka indirme yapmak zorunda değilse de, bunun dahi gerekçesini kararında tartışması ve nedenlerini göstermesi gerekir. O halde mahkemece, bu savunma üzerinde durularak, taşımanın hatır için olup olmadığı, tarafların yakınlığı, varsa hatır için taşımanın kimin arzusu ve ne amaçla yapıldığı gibi olayın özel şartları göz önüne alınarak araştırma ve inceleme yapılması gerekmekte olup davalının savunmasına itibar edilmeyerek ve karar yerinde tartışılmayarak hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla