17. Hukuk Dairesi 2015/4298 E. , 2017/10044 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4298 E. , 2017/10044 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:03

17. Hukuk Dairesi 2015/4298 E. , 2017/10044 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde ihbar olunan ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Davacı vekili, davalıların sürücü ve işleteni olduğu aracın yaya kaldırımında olan müvekkiline çarpması sonucunda müvekkilinin yaralanarak iş gücü kaybına uğradığını yaşamı boyunca çalışma ve kazanma gücü kaybının devam edeceğini, bu kaybı nedeni ile 5.000 TL tazminat 90 gün iş ve güçten kalma karşılığı zararı olarak 2.000 TL, yine müvekkilinin tedavi sürecinde bir yığın tedavi ve yol masrafı yaptığını ve mağdur olduğunu belirterek bu masraflar için de 1.000 TL maddi tazminat olmak üzere toplam 8.000 TL maddi tazminatın ve çektiği sıkıntılar nedeni ile 10.000 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 09/04/2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre;davanın kabulü ile 35.305,29 TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 09/04/2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davalı ... şirketinin poliçe limitiyle sorumlu tutulmasına, 10.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 09/04/2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, ihbar olunan ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
6100 sayılı HMK'nin 61.maddesine göre; "Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir."
Usul hükümlerine göre, davada taraf olmayan gerçek veya tüzel kişi lehine ya da aleyhine hüküm tesis edilmesi mümkün değildir. Bu kural uyarınca dava dilekçesinde, davalı olarak gösterilmeyen taraf, dava açıldıktan sonra ek bir dilekçe ile davaya dahil edilemeyeceği gibi bu durum onu davanın tarafı haline de getirmez. Keza HMK'nin 61 vd (HUMK.nun 49 vd.) maddeleri gereğince, ihbar olunan kimse davada davalı sıfatını kazanmadığından lehine ve aleyhine hüküm kurulamaz. Bu durum kamu düzeniyle ilgili bulunduğundan mahkemece resen gözetilmesi gerekir.
Somut olayda; davacı vekili tarafından davalılar ... ile ... aleyhinde dava açılmış olup davalı vekilinin talebi üzerine dava ...ye ihbar edilmiştir. Bu durumda, ihbar olunanlar hakkında, davacı tarafından usulüne uygun açılmış bir dava olmadığı halde hüküm verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.
2-)Bozma neden ve şekline göre ihbar olunan ... şirketi vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle ihbar olunan ... şirketi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle ihbar olunan ... şirketi vekilinin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden ihbar olunan ... şirketine geri verilmesine 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla