17. Hukuk Dairesi 2015/4185 E. , 2017/10040 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4185 E. , 2017/10040 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:05

17. Hukuk Dairesi 2015/4185 E. , 2017/10040 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalıların sürücü ve işleten olduğu traktörün müvekkilinin aracına çarptığını, aracın hasar gördüğünü, değer kaybına uğradığını, kendisinin yaralandığını, aracı çekmek için çekici ücreti ödediğini, hasar tespiti için masraf yaptığını belirterek araçta meydana gelen değer kaybı ile ilgili olarak fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL’nin, hasar tespiti için yapılan masraftan fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 150,00 TL’nin (... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2010/17 değişik iş sayılı dos.), hasarlı aracın çekilmesi için yapılan masraftan fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500,00 TL’nin, müvekkilinin yaralanması nedeniyle uğradığı zarardan fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500,00 TL’nin (iş gücü kaybı nedeniyle), müvekkilinin kaza nedeniyle yaşamış olduğu acı ve üzüntülerin karşılığı olarak 7.500,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 13/11/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiş, değer kaybı, çekici bedeli ve tespit dosyasında yaptığı masraflar için istediği alacak kalemlerini ıslahla yükseltmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kısmen kabul kısmen reddine dava konusu araçta meydana gelen 1.875,00 TL değer kaybının, dava konusu aracın hasar tespiti için yapılan 200,00 TL masrafın, dava konusu hasarlı aracın çekilme masrafı olan 1.000,00 TL masrafın haksız fiil tarihi olan 13/11/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafın iş gücü kaybı nedeniyle maddi tazminat talebinin reddine, davacı tarafın dava konusu haksız fiil nedeniyle 500,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 13/11/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)6100 sayılı HMK'nın geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 2014 yılı için 1.890,00 TL'dir.
Temyize konu davalılar aleyhine hükmedilen 500 TL manevi tazminat ve ferisi niteliğinde olan vekalet ücreti yönünden kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ...’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebileceğinden davalılar vekilinin manevi tazminat vekalet ücretine ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.
2-)Davalılar vekilinin hükmedilen maddi tazminata ilişkin temyiz itirazlarının incelemesine gelince;
a)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
b)Davacı vekilinin dava ve ıslah dilekçesinde talep ettiği araç hasar tespit ücreti karşılığı olan 200 TL’nin, yargılama giderleri arasında hesaplanıp, kabul oranına göre hükmedilmesi gerekirken, mahkemece, bu meblağın müddeabihe dahil edilerek hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
c)Dava konusu kaza ...’e bağlı ...’de olmuştur, davacının kazaya karışan aracını ...’de bir servise götürüp yaptırabilme imkanı varken ...’a götürmesinde ve orda tamir ettirmesinde davacının korunabilecek bir menfaati söz konusu değildir. O halde, mahkemece aracın ...’a gidiş faturası olan 1.494 TL’nin hükmedilecek tazminat tutarından çıkarılması gerekirken hesaplamaya bu tutarın da dahil edilmesi yanlış olmuştur.
d)Bozma neden ve şekline göre, davalılar vekilinin hükmedilen maddi tazminata ilişkin vekalet ücretine dair sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin manevi tazminat vekalet ücretine ilişkin temyiz dilekçesinin mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle kesinlikten REDDİNE, (2-a) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2-b) ile (2-c) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalılar yararına BOZULMASINA, (2-d) nolu bentte belirtilen sebeple bozma neden ve şekline göre davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine, 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla