17. Hukuk Dairesi 2015/4089 E. , 2017/9930 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4089 E. , 2017/9930 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:07

17. Hukuk Dairesi 2015/4089 E. , 2017/9930 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, 13.05.2009 tarihinde meydana gelen trafik kazasında dava dışı ...'un sevk ve idaresindeki araca ile davalılardan ...' nın sevk ve idaresindeki aracın çarpması sonucu davacı yolcu ...' un yaralandığını belirterek, olay nedeni ile davacının yapmış olduğu tedavi masrafları, estetik cerrahi, müdahele masrafları, efor kaybı, iş gücü kaybı zararları olarak 10.000 TL maddi tazminatın tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen, 20.000 TL manevi tazminatın davalı ...' den olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.
Davalı ... vekili, davanın reddini talep etmiştir.
Diğer davalı, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen davaya cevap vermemiş ve duruşmalara katılmamıştır.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacının 1729,74 TL tedavi gideri, 4.600 TL diş yapım masrafı bulunduğu celp olunan delillerden anlaşılmış ise de 6111 sy kanunun 59 ve geçici 1. md uyarınca 25/02/2011 tarihinden önceki ve sonraki tüm trafik kazaları ile ilgili tedavi giderleri ... tarafından karşılanacağından bu kısma ilişkin istemin reddine karar verildiği belirtilerek, davanın kısmen kabulü ile, 10.000 TL nin 13.05.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'dan alınıp kendisine ödenmesine ve 2.417,95 TL'nin davalı ... şirketinin bu miktara dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte sınırlı olmak üzere 13.05.2009 tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bentler haricinde kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan tedavi gideri ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Yargılama sırasında yürürlüğe giren ve 2918 sayılı Yasanın 98.maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde, “trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın "... tarafından karşılanır."
Yasanın geçici 1.maddesi ile de "Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin ... tarafından karşılanacağı, söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59 uncu maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili ... şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği" öngörülmüştür.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1.maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu ... limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir.
Karayolları Trafik Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.
... poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle ... şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat altına alır, ... şirketinin yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, Dairemiz uygulamasına göre
işleten ve sürücünün yönünden de 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır.
Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre, 2918 sayılı Yasanın 98.maddesinde belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluk "...'na" geçtiğinden eldeki davada yasal hasmın "..." olması gerekir.
Bu durumda mahkemece, "..."nun davaya dahil edilmesi, tarafların bu yöndeki delillerinin toplanması, davacı tarafından talep edilen tedavi giderlerinden 2918 sayılı Yasanın 98.maddesi kapsamında kalan ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olanların belirlenmesi için bu konularda uzman doktor bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3-Bozma sebep ve şekline göre, davacı vekilinin yargılama giderleri ile ilgili temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle bozma sebep ve şekline göre davacı vekilinin yargılama giderleri ile ilgili temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 1.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla