17. Hukuk Dairesi 2015/3989 E. , 2017/10098 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/3989 E. , 2017/10098 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:14

17. Hukuk Dairesi 2015/3989 E. , 2017/10098 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı ... vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davalıların işleten/ sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın, dava dışı sürücünün aracına çarpması ve o aracın da davacı tarafın aracına çarpmasıyla oluşan kazada, davacıların ağır biçimde yaralandıklarını, tedavi ve ulaşım gideri yaptıklarını, araçlarında hasar nedeniyle değer kaybı oluştuğunu belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak ve davalı sigortacı sadece maddi tazminattan sorumlu olmak kaydıyla 600,00 TL. maddi ve 20.000,00 TL. manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiş; 09.10.2014 tarihli ıslah dilekçesiyle, maddi tazminat taleplerini 1.845,00 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı ... vekili, davaya konu edilen alacakların zamanaşımına uğradığını, kazada davalının kusuru bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... şirketi vekili, davadan önce yapılan başvuru üzerine her bir davacı için 5.228,38 TL. tazminat ödendiğini, ayrıca araç hasarı nedeniyle de 5.962,00 TL. ödeme yapıldığını, yapılan ödemeler ile poliçeden doğan sorumluluklarının son bulduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, davalı ... şirketi tarafından davacıya 8.000,00 TL. ödenerek davacının aracında oluşan değer kaybı ve tedavi giderlerinin karşılandığı belirlendiğinden, tedavi gideri ve değer kaybına yönelik davacı isteminin reddine; davacının ulaşım gideri ve gözlük zararına yönelik maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile ulaşım gideri için takdir edilen 400,00 TL, gözlük zararı için takdir edilen 300,00 TL. maddi tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline; davacıların manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile davacı ... için 8.000,00 TL, davacı ... için 3.000,00 TL'nin olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı ...'ndan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davalı ... vekilinin maddi tazminata ilişkin temyiz taleplerinin incelenmesinde; 6100 sayılı HMK'nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nun 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 01.01.2014 tarihinden itibaren 1.890,00 TL’ye çıkarılmıştır.
Temyize konu kararda, davacı taraf için hükmolunan maddi tazminatın 700,00 TL. olduğu görülmektedir. Karar, anılan yasanın yürürlüğünden sonra verildiğinden, hüküm altına alınan maddi tazminat kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ...’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebileceğinden; davalı ... vekilinin bu yöne ilişkin temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Davalı ... vekilinin manevi tazminata ilişkin temyiz talebi yönünden; davacılar vekili, dava konusu kaza sonucu davacıların yaralanmasından duyulan üzüntü nedeniyle, 20.000,00 TL. manevi tazminat isteminde bulunmuş; mahkemece talebin kısmen kabulüne karar verilerek hükümde belirtilen miktarlarda manevi tazminata karar verilmiştir.
6098 sayılı TBK'nun 56. maddesi (818 sayılı BK. 47. md.) hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
O halde mahkemece, meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların yaralanması nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kazanın meydana geldiği tarih ve paranın alım gücü, ceza yargılaması kapsamında düzenlenen adli raporlardaki davacıların yaralanmalarının derecesine göre zararın boyutu göz önünde bulundurularak davacılar için hak ve nesafet kuralları çerçevesinde daha düşük manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan, ... miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin temyiz dilekçesinin, davacı taraf lehine hükmolunan maddi tazminata ilişkin kısım yönünden, mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'na geri verilmesine 06/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla