17. Hukuk Dairesi 2015/3549 E. , 2017/10290 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/3549 E. , 2017/10290 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:18

17. Hukuk Dairesi 2015/3549 E. , 2017/10290 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki destekten yoksun kalma tazminatı davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili;...'nın 03/02/2013 tarihinde kendi sevk ve idaresindeki... plakalı motosikleti ile seyir halinde iken BP akaryakıt istasyonunda kontrolsüz bir şekilde yola çıkan sürücü ...'in sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı minibüs ile çarpışması sonucu vefat ettiğini, kaza tespit tutanağına göre ... plaka sayılı minübüs sürücüsü...'in tam kusurlu olduğunu, kazaya sebebiyet veren aracın ... Anonim Türk ... Şirketinin ... nolu poliçesi ile zorunlu mali sorumluluk ... poliçesi ile kaza tarihinde sigortalı bulunduğunu, kaza sonucunda vefat eden ...'nın geride ailesi olarak müvekkillerinin kaldığını, annesi ...'nın ev hanımı olması babası ...'nın da herhangi bir işle uğraşmadığından dolayı ...'nın ölümü nedeni ile çok büyük ekonomik sıkıntılar çektiklerini, ailenin ekonomik varlığını, ailenin gerekli giderlerini kısacası ailenin bütün masraflarını vefat eden...'nın karşıladığını, destekte bulunan müteveffanın oto tamircisi olduğunu, kaza tarihinde aylık net olarak 1.500,00 TL gelire sahip olduğunu, bu nedenlerle fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydı ile şimdilik her davacı için ayrı ayrı 3.000,00 TL olmak üzere toplam 6.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan alınmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili; meydana gelen kaza sonucu davacılar murisinin ölümü sebebi ile müvekkil şirket tarafından 9.763,00 TL ...'ya, 7.550,00 TL ...'ya ödendiğini, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, dava konusu maddi tazminat talebi ile ilgili olarak davacının kısmi alacak davası açtığını, verilerden dava konusu miktarın tereddüde yer bırakmayacak şekilde hesaplanabilecek durumda olduğunu, bu nedenle davacının HMK 109. maddesi uyarınca kısmi alacak davacı açmakta hukuki yararının bulunmaması sebebi ile davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile 52.659,40 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, dair karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazası neticesinde ölüm nedeniyle maddi tazminat istemine yöneliktir.
Anayasanın 35 ve 36. maddeleri ile 6100 sayılı HMK.'nun 27. maddesi uyarınca, taraflar dinlenilmeden, iddia ve savunmalarını beyan etmeleri için davet edilmeden hüküm verilemez. Aksi halde savunma hakkı kısıtlanmış olur. Yine, 6100 Sayılı HMK.'nun 280. maddesi son cümlesi gereğince bilirkişi raporunun taraflara tebliğ edilmesi, 281/1 maddesi hükmüne göre de; tarafların bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren 2 hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların bilirkişiye tamamlattırılmasını, belirsizlik gösteren hususlar hakkında bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilecekleri düzenlenmiştir.
Somut olayda; aktüer bilirkişi raporu davalı ... vekiline tebliğ edilmediği, ek raporun tebliğ edilmiş olduğu, kök raporun da UYAP sisteminde bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Davalı tarafın savunma hakkının kısıtlanmasına sebebiyet verecek şekilde, eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.
Davalı vekiline aktüer bilirkişi raporunun usulüne uygun şekilde tebliğ edilerek iki haftalık beyan süresinin dolması beklenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalı tarafın savunma hakkını kısıtlayacak şekilde, yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2- Bozma neden ve şekline göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 08.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla