17. Hukuk Dairesi 2015/3247 E. , 2017/10209 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/3247 E. , 2017/10209 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:21

17. Hukuk Dairesi 2015/3247 E. , 2017/10209 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hüküm davacı ve davalı vekilince temyiz edilmiş, davalı vekilince duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 7.11.2017 Salı günü davacı tarafından gelen olmadı. Davalı vekili Av. ... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı vekili dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı vekili, davalının sürücüsü olduğu aracın yaya olan müvekkilinin sağ ayak bileğinin üzerinden tam kusurlu olarak geçmesi sonucu müvekkilinin kaza nedeniyle uzun süre yürüyemediğini, bu nedenle hiçbir işle uğraşamadığından kazanç kaybı oluştuğunu, daimi malul kaldığını, elem çektiğini beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 500,00 TL tedavi gideri, hastane taksi gideri, 1.000,00 TL işgöremezlik tazminatı ile 40.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle taleplerini toplam 14.672,00 TL’ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, korsan otoparkçılık yapan davacının araç park ettirmek için sürekli yol üzerinde olduğunu, davacının elindeki kuşu havaya atmaya çalışırken ani bir hareketle ayağını müvekkilinin aracının arka tekerinin altına soktuğunu, herhangi bir çarpmanın söz konusu olmadığını, kusurun davacıda olduğunu, müvekkilinin iyiniyetle davacının bütün tedavi masraflarını, hastaneye gidiş geliş yol giderlerini karşıladığını, koltuk değneklerini aldığını, davacının kalıcı bir engelinin bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının işgörmezlik tazminatı talebinin kısmen kabulü ile 14.575,71-Tl'nin 18/04/2011 kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine, tedavi ve ulaşım giderlerine ilişkin talebin kısmen kabulü ile 96,79-TL'nin 18/04/2011 kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, 3.000,00-TL manevi tazminatın 18/04/2011 kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından manevi tazminatla sınırlı olarak ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı yaya dava dilekçesinde davalı araç sürücüsünün tam kusurlu olarak kendisine çarptığını iddia etmiştir. Olay nedeniyle düzenlenmiş kusur durumunu belirtir bir kaza tespit tutanağı bulunmamakta olup soruşturma dosyasında şikayet yokluğu nedeniyle takipsizlik kararı verilmiştir. Mahkemece önce keşif yapılarak trafik polis memurundan bilirkişi raporu aldırılmış, bu bilirkişi raporuna göre davalı sürücü kazayı yetkililere bildirip onlar gelinceye kadar kaza yerinden ayrılmamak kuralını ihlal etmek, dikkatini yeteri kadar seyir istikametine vermemekten %30 oranında kusurlu, davacı yaya trafiği engelleyecek ya da tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunmak ya da saygısızca davranmak kuralını ihlalden %70 oranında kusurlu bulunmuştur. Bilirkişi raporuna iki tarafın da itirazı üzerine mahkemece bu kez ...’dan alınan bilirkişi raporuna göre ise davalı sürücü her iki yanında park halinde araçların bulunduğu, yaya ve araç bakımından yoğun sayılabilecek mahalde seyrini sürdürdüğü sokaktan soldaki sokağa dönüşe geçmeden önce görüş alanını kontrol altında bulundurması, sol tarafta sokağa sırtı dönük şekilde bulunan davacı yayaya ön tedbir mahiyetinde ikazda bulunduktan sonra kaplamada bulunan bu yayanın yeterince uzağından geçmesi gerekirken buna riayet etmemek, yolun solunda kaplamada bulunan davacı yayaya dikkat etmeden sol şeride geçip bu yayanın bulunduğu konuma dikkat etmeden sola manevra yaparak dikkat ve özen yükümlülüğüne uymamaktan %70 oranında kusurlu, davacı yaya ise taşıt trafiğine açık yolda kaplamada tedbirsizce bulunmak, bitişikteki sokağa giriş yapmak için manevra yaparak üzerine doğru gelmekte olan davalı araçtan dikkatsizlikten dolayı aracın manevra alanından çıkmamak, dikkat ve özen yükümlülüğüne uymamaktan %30 oranında kusurlu bulunmuştur. İki taraf da ... raporuna itiraz etmiştir. İki bilirkişi raporu kusur bakımından açıkça çelişmiş, mahkemece çelişki giderilmeden ve gerekçesi de açıklanmadan ilk alınan polis bilirkişi raporuna itibar edilerek hüküm kurulmuştur. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece İTÜ veya ... Müdürlüğü gibi kurumlardan seçilecek uzman bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre tarafların olaydaki kusur oranlarını hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirleyen, kusur yönünden meydana gelen çelişkileri gideren, ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık rapor alınması ve (davalı lehine kusur oranı bakımından oluşan kazanılmış haklar da gözetilerek) sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 1.480,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davalıya verilmesine, duruşmada vekille temsil olunmayan davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalıya geri verilmesine 7.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla