17. Hukuk Dairesi 2015/3160 E. , 2017/10122 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/3160 E. , 2017/10122 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:21

17. Hukuk Dairesi 2015/3160 E. , 2017/10122 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ve davalı .... Vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacılar vekili; 29.04.2011 tarihinde davalıların işleteni, sürücüsü ve zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi ile sigortacısı olduğu aracın davacıların desteği yaya ...’a çarpması sonucu davacıların desteğinin hayatını kaybettiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik her bir davacı için 20.000,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi tazminatın (sigorta şirketi için poliçe limiti dahilinde ve sadece maddi tazminattan) sigorta şirketi için dava tarihinden, diğer davalılar açısından olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacılar vekili; 21.03.2014 tarihli ıslah dilekçesinde; dava değerini ... için 20.937,45 TL olarak ıslah etmiştir.Davalı .... vekili; aracın davalı şirket nezdinde trafik sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, poliçe limiti dahilinde sürücünün kusuru oranında sorumlu olduklarını belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.Davalı ...; kazanın oluşumunda davacıların desteği ...’ın asli kusurlu olduğunu, araç sahibi olması nedeniyle kendisinin hiçbir kusurunun olmadığını ve ceza
davasının bekletici mesele yapılması gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.Davalı ...; kazanın oluşumunda davacıların desteği ...’ın asli kusurlu olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davacı ... için 20.937,45 TL, davacı ... için 2.289,62 TL ve davacı... için 4.336,93 TL olmak üzere maddi tazminatın davalı ... şirketi yönünden poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere davalılar ... ve ...’den kaza tarihinden itibaren, sigorta şirketi yönünden dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacılara verilmesine, davacı ... için 5.000,00 TL, davacılar ... ve ...için ayrı ayrı 3.000,00’er TL olmak üzere manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...’den tahsili ile davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalı .... Vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle manevi tazminat talebi ile ilgili olarak hüküm kurulurken olayın meydana geliş şekli, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, olay nedeniyle duyulan acı ve elemin derecesi ve B.K.nun 47.maddesindeki özel haller dikkate alınmış bulunduğuna göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminat istemine ilişkindir.Davalı ... şirketi vekili SGK tarafından davacılara yapılan ödeme nedeniyle müvekkili aleyhine rücu davası açıldığını belirtmiş, ...İş Mahkemesi’nin 2013/279 sayılı dosyasında iş kazası nedeniyle davacılara ödenen tazminatın rücuen tahsili için dava açıldığı anlaşılmıştır.Davalı ... şirketi aleyhine SGK tarafından açılan rücu davasında verilecek karar, sigortacının poliçe limiti dolayısıyla bu davayı da etkileyecektir. Bu durum karşısında mahkemece, İş Mahkemesi dosyasının sonucu beklendikten sonra, SGK tarafından yapılan ödemenin rücuya tabi bir ödeme olup olmadığı ve poliçe limiti dikkate alınarak davacının davalıdan isteyebileceği tazminat miktarının bulunup bulunmadığı belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması da doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı .... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, ve aşağıda dökümü yazılı 6,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'ye geri verilmesine 6.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla