17. Hukuk Dairesi 2015/2964 E. , 2017/10213 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/2964 E. , 2017/10213 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:24

17. Hukuk Dairesi 2015/2964 E. , 2017/10213 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı ... (...) vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 07.11.2017 Salı günü davacı ve davalılar tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların sürücüsü ve ihtiyari-zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın durakta otobüs bekleyen yaya müvekkiline tam kusurlu olarak çarpması sonucu müvekkilinin sakat kaldığını, kaza tarihinden itibaren ve halen çalışamadığını, ameliyat ve tedavi masrafları yaptığını, müvekkilinin kazadan önce bilgisayar şirketinde çalıştığını, elem çektiğini beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 250.000,00 TL maddi, 100.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan (davalı ... poliçe limitiyle sınırlı sorumlu olmak kaydıyla) müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiş, 24.12.2013 tarihli celsede tedavi giderleri ile ilgili taleplerini atiye terk ettiklerini beyan etmiş, 14.10.2014 tarihli celsede toplam 250.000,00 TL olan maddi tazminat talebinin bilirkişi tarafından hesaplanan işgücü kaybı tazminatından geri kalan kısmının tedavi giderlerine ilişkin olduğunu beyan etmiştir.
Davalılar ayrı ayrı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile; 1-a)Davadan önce temerrüde düşürülmemesi sebebiyle davalı ... şirketinin maddi tazminat yönünden sorumluluğu ... limiti olan 50.000,00 TL ile sınırlı olmak üzere) 70.809.95 TL maddi tazminatın her iki davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsiline, hükmedilen tutara davalı ... yönünden dava tarihi olan 06/04/2007, davalı ... yönünden ise olay
tarihi olan 10/04/2005 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, maddi tazminat talebinin fazlaya ilişkin kısmının reddine, b)Davalı ... hakkındaki manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 20.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 10/04/2005 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte bu davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalı ... hakkındaki manevi tazminat isteminin fazlaya ilişkin kısmı ile davalı ... hakkındaki manevi tazminat isteminin tümünün reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... (...) vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... (...) vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de göz önünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Somut olayda davacının %18 oranında sürekli malul kalması, kusur durumu, kaza tarihi (10.4.2005) gibi hususlar dikkate alındığında davacı için hükmedilen 20.000,00 TL manevi tazminatın miktarı fazla olup hakkaniyet ve adalete uygun düşmediğinden, manevi tazminata ilişkin hükmün davalı ... (...) yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... (...) vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... (...) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile manevi tazminata ilişkin hükmün davalı ... (...) yararına BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunmayan davalı ... (...) yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 3.286,22 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ... (...)'den alınmasına 7.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla