17. Hukuk Dairesi 2015/2841 E. , 2017/10212 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/2841 E. , 2017/10212 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:25

17. Hukuk Dairesi 2015/2841 E. , 2017/10212 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hüküm davacı ve davalı ...vekillerince temyiz edilmiş, davalı ...vekilince de duruşma talep edilmiş olmakla duruşma için tayin edilen 07.11.2017 Salı günü davacı ve davalılar tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların zorunlu trafik sigortacısı olduğu araçların kusurlu olarak yaptığı kazada yaya olan müvekkiline çarpmaları sonucu müvekkilinin kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığını, dalağının alındığını, müvekkilinin kazada kusuru olmayıp geçici ve sürekli maluliyet oranının tespiti amacıyla üniversite hastanesine sevkini müteakip kusur ve hesap bilirkişisinden rapor alınması gerektiğini beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla sürekli maluliyet tazminatı olarak 1.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden işleyecek avans faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle geçici ve sürekli işgöremezlik tazminatı taleplerini toplam 69.992,72 TL’ye yükseltmiştir.
Davalılar ayrı ayrı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile, 63.555,15 TL sürekli iş göremezlik, (maluliyet) tazminatının 30.04.2013 dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalılardan müştereken, müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine, davacı vekilinin ıslah dilekçesine konu olan 6.437,57 TL geçici iş göremezlik tazminat talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı ...Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davanın müştereken ve müteselsilen açılmış olmasına göre, davalı ...Ş. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
Dava dilekçesinde fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla sürekli maluliyet tazminatı olarak 1.000,00 TL maddi tazminat talep edilmiş, ıslah dilekçesiyle maddi tazminat talebi geçici işgöremezlik tazminatı bakımından 6.437,57 TL, sürekli işgöremezlik tazminatı bakımından 63.555,15 TL olarak toplam 69.992,72 TL’ye yükseltilmiş, mahkemece dava dilekçesinin sonuç kısmında sürekli maluliyet tazminatı olarak talepte bulunulduğundan bahisle geçici işgöremezlik tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir. ... ki dava dilekçesi içeriğinde davacının geçici ve sürekli maluliyet oranının belirlenmesi amacıyla üniversite hastanesine sevkini müteakip kusur ve hesap bilirkişisinden rapor alınması talep edilmiş olup ıslah dilekçesinde de açıkça geçici işgöremezlik tazminatı istenmiş olmakla, davacının dava dilekçesinde geçici işgöremezlik tazminatı da talep ettiği kabul edilmelidir. Bu durumda mahkemece HMK'nın 31. maddesinde düzenlenen hakimin davayı aydınlatma ödevi doğrultusunda, dava dilekçesindeki istemlerin ne kadarının geçici işgöremezlik tazminatına, ne kadarının sürekli işgöremezlik tazminatına ilişkin olduğu açıklattırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunmayan davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 4.341,45 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 7.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla