17. Hukuk Dairesi 2015/2661 E. , 2017/9998 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/2661 E. , 2017/9998 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:27

17. Hukuk Dairesi 2015/2661 E. , 2017/9998 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davalı ..., davalı ... ve ... ve davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili; Davalı sürücü ... 'in 03/05/2013 günü saat 17:00 sularında diğer davalı ...'e ait olan ve bir diğer davalı .... Tarafından zorunlu mali mesulyet sigortası ile sigortalı olan ... plaka sayılı ... marka aracını aşırı hızlı ve alkollü olarak kullanırken, aracının sol ön kısmıyla yolun karşısına geçmekte olan müvekkillerinin murisi ...'ye çarparak ölümüne sebebiyet verdiğini, davalı ...'in olayda tamamen ve ağır kusurlu olduğunu, davalının 150-170 km/s arasında çok yüksek süratte kullandığını, müteveffa Bilgihan'ın yüksek hızlı oluşu nedeniyle yola çıkarken fark edilemeyecek kadar uzakta olan bir araç için önlem almasının, bunu tahmin edebilmesinin mümkün olmadığını, müvekkillerinden ... 'nın hayattaki tek desteği ve her şeyi olan eşini kaybettiğini, müvekkilin çocuklarının evlenme çağlarında olduklarını, tüm aile fertlerinin, diğer davacıların hazın durumunu görerek hayatlarının en acı dönemine girdiklerini, bu acının hiçbir şekilde parayla ölçülemeyeceğini, için caydırıcı olması amacıyla ayrıca manevi tazminat talep ettiklerini, müvekkillerinin müteveffa ile aynı köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşarak yaşadıklarını, bu çalışmada en büyük payın müteveffada olduğunu, köy işleri mevsimlik ve dönemlik olduğundan diğer zamanlarda müteveffanın Kastamonu'da muhtelif ilçe ve köylerde inşaat ustası olarak çalıştığını, tüm çalışmalarının göz önüne alındığında yıllık kazancının 50.000,00 TL nin üzerinde olduğunu, bu nedenle müvekkillerinin müteveffanın verdiği maddi destekten de yoksun kalmaları sonucu oluşan zararları nedeniyle maddi tazminat talep ettiklerini, fazlaya ilişkin talep hakları saklı kalmak kaydıyla müvekkilerden ... için destekten yoksun kalma nedeniyle 250,00 TL maddi tazminatın, ... için destekten yoksun kalma nedeniyle 250,00 TL maddi tazminatın, ... için destekten yoksun kalma nedeniyle 250,00 TL maddi tazminatın, ... için destekten yoksun kalma nedeniyle 250,00 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile müvekkillere ödenmesini, müvekkil ... için 125.000,00 TL manevi tazminatın, ... için 75.000,00 TL manevi tazminatın, ... için 75.000,00 TL manevi tazminatın, ... için için 25.000,00 TL manevi tazminatın, ... için 25.000,00 TL manevi tazminatın, İrfan için için 25.000,00 TL manevi tazminatın davalı ... ve ... 'ten müştereken ve müteselsilen tahsili ile müvekkillere ödenmesini talep ve dava etmiş ıslah dilekçesi ile maddi tazminat taleplerini artırmışlardır.Davalılar davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü İle, 69.706,65 TL maddi tazminatın davacı ...'ye 1.415,38 TL maddi tazminatın davacı ...'ye 20.969,21 TL maddi tazminatın ile davacı ...'ye 21.452,29 TL maddi tazminatın davacı ...'ye davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile adı geçen davacılara verilmesine, 12.500,00 TL manevi tazminatın 6.500,00 TL manevi tazminatın davacı ...'ye, 6.500,00 TL manevi tazminatın davacı ...'ye, 2.500,00 TL manevi tazminatın davacı ...'ye, 2.500,00 TL manevi tazminatın davacı ...'ye, 2.500,00 TL manevi tazminatın davacı ...'ye davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile adı geçen davacılar verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı ..., davalı ... ve ... ve davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine,davalı ..., davalı ... ve ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava ölümlü trafik kazasından kaynaklı maddi tazminat talebine ilişkindir, Somut olayda,davacıların murisinin vefat etmeden önce inşaat ustalığı yaptığı ve aylık gelirinin 2.400,00 TL olduğu, ekonomik sosyal durum araştırması neticesinde ve tanık beyanlarına göre belirlenmiştir, diğer yandan davacılar murisinin çiftçilik yaptığı, son 4 yılda aylık ortalama 583,61 TL gelir elde ettiği belirtilerek asgari ücretin 2.5 katı kadar aylık geliri olduğu kabul edilerek mahkemece davacılar için hesap bilirkişi raporunda belirlenen destekten yoksun kalma tazminatı miktarlarına hükmedilmiştir. Bu konuda yapılan araştırma hüküm vermeye yeterli değildir. Mahkemece davacıların murisinin vefat etmeden önce inşaat ustalığı yapmış olduğu belirtildiğinden sosyal güvenlik kurumundan desteğin işi ile ilgili kaydının olup olmadığı araştırılarak ilgili meslek odasından emsal ücret araştırması yapılarak inşaat ustalığı işinin yılın havai aylarda yapılabileceğinin ve bu çalışma yapılırken çitaj olarak faaliyet gösterip gösteremiyeceği irdelenerek davacılar murisinin inşaat ustalığı işinden aylık kazancı belirlendikten ve desteğin şeker pancarı üretiminden elde edilen kazançtan şahsi katkısı ve payı belirlenerek çiftçilik kazancında geliri de belirlendikten sonra denetime elverişli hüküm kurmaya yeterli hesap bilirkişisi raporu alınarak karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli olmamıştır.
3-Davacılardan ... kaza tarihinde 24 yaşındadır.Dairenin yerleşik uygulamasına göre erkek çocuklar için 18 yaş kız çocukları için ise 22 yaşa kadar destek tazminatı hakkı ve hesaplanması kabul edilmektedir. Eğitim ve öğretimin devamı halinde ise bu süre 25 yaş ile sınırlıdır. Mahkemece kaza tarihinde 24 yaşında olan ve eğitim öğretime
devam etmeyen, sürekli bakıma muhtaç olduğunu gösterir bilgi ve belge olmadan davacı ... için destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi de doğru olmamıştır.
4-Davacılar murisinin vefat ettiği kazada kazaya sebebiyet veren davacı aracı hususi otomobil olup mahkemece belirlenen maddi tazminat miktarlarına yasal faize hükmedilmesi gerekirken ticari faize hükmedilmiş olması doğru görülmemiştir.SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, davalı ..., davalı ... ve ... vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2), (3) ve (4) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin ve davalılar ... ile ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 3,70 TL kalan harcın temyiz eden davacılardan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ..., ... ve ...'ye geri verilmesine 01/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla