17. Hukuk Dairesi 2015/2563 E. , 2017/10413 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/2563 E. , 2017/10413 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:28

17. Hukuk Dairesi 2015/2563 E. , 2017/10413 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 07.11.2017 Salı günü davacı ve davalı tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan sonra vaktin darlığından dolayı işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmış olup dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davacı şirkete trafik sigortalı, davalıya ait aracın, davalının sevk ve idaresinde iken istiap haddinin aşılması sonucu meydana gelen tek taraflı kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ...'ın yaşamını yitirdiğini, davacı tarafından müteveffanın hak sahiplerine 46.787,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ödendiğini, ZMSS Genel Şartları'nın 4.maddesi gereğince ödenen bedelin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekili, sigorta şirketinin 3.kişiye yaptığı ödemeyi davalı sigortalıdan talep edemeyeceğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile 27.670,37 TL'nin 08/06/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 21/05/2014 gün ve 2013/8994 Esas 2014/8004 karar sayılı ilamı ile "desteğin ölümünün salt istiap haddine aykırı yolcu taşınmasından kaynaklandığının tespiti halinde rücu şartının oluştuğunun kabulü ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiği" gerekçesiyle karar bozulmuş ve mahkemece bozma ilamına uyulmuştur.Bozma sonrası yapılan yargılama sonrasında mahkemece 27.11.2014 tarih 2014/656-2014/641 sayılı ilamı ile, bozma ilamına uyularak davanın kısmen kabulü ile 27.670,37 TL'nin temerrüt tarihi olan 08/06/2010 tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir Dava, Trafik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı (ZMSS) tarafından, zarar gören 3. kişiye ödenen tazminatın rücuen tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece bozmaya uyulmakla, davanın tarafları yararına usuli kazanılmış hak oluşmuştur. Bu hakkın ihlal edilmemesi için bozma gereklerinin tam olarak yerine getirilmesi gerekir. Mahkemece yapılacak iş bozma ilamında işaret edildiği üzere hüküm kurmaktan ibarettir.
Somut olayda; Dairemizin 21/05/2014 gün ve 2013/8994 Esas 2014/8004 karar sayılı ilamında; mahkemece Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin “Kamyon, Kamyonet ve Römorklarla Yolcu Taşınabilmesi Esasları Başlıklı” 130. maddesi çerçevesinde sigortalı aracın niteliğine göre araç römorkunda yolcu taşınmasının şartları belirlenip ve kazanın oluş şekli ile birlikte değerlendirilerek desteğin ölümünün salt istiap haddine aykırı yolcu taşınmasından kaynaklandığının tespiti halinde rücu şartının oluştuğunun kabulü ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Mahkemece; bozmaya uyulduktan sonra herhangi bir rapor alınmadan dava konusu olayda, kamyon kasasında bulunan iki kişiden sadece kasada bulunan odunların üzerinde oturan maktülün düşmesi, diğer kişinin kasada şoför mahallinin üstüne denk gelen bagaj bölümünde oturması nedeniyle düşmemesi birlikte değerlendirildiğinde, kazanın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Kamyon, Kamyonet ve Römorklarla Yolcu Taşınabilmesi Esasları başlıklı 130.maddesi d bendi 4.fıkrası içine girdiği ve kazanın salt istiap haddine aykırılıktan meydana geldiğine karar verilerek, yapılan bu değerlendirme ile başkaca hususlarda bozma ilamına konu bir aykırılık olmayan önceki karar gibi hüküm kurulmuştur.Bu durumda bozmaya uyulmakla karşı taraf için usuli müktesep hak oluştuğu gözönüne alınarak mahkemece, sigortalı aracın teknik özellikleri, yolcu ve yük taşıma kapasitesi, kaza anında araçta toplam kaç kişinin bulunduğu, araçta sürücü dışında kaç kişinin bulunduğu yolcu olarak bulunan ...'ın bulunduğu yer araçta yolcu dışında taşınan başka eşya ve yüklerin olup olmadığı hususları gibi unsurlar hep birlikte değerlendirilerek, hava ve yol koşulları ile
oluş şekli itibariyle, kaza anında araçta yolcu ve yük kapasitesi yönünden istiap haddinin aşılıp aşılmadığı, istiap haddi aşılmış olsa bile kazanın münhasıran istiap haddi aşılması nedeniyle meydana gelip gelmediği, yani, istiap haddi aşılması dışında başka etkenlerin de kazaya sebebiyet verip vermediği yönünden dosyanın ... veya Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Fen Heyetinden oluşturulacak yeni bir bilirkişi kuruluna tevdii edilerek ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık yeni bir rapor alınması, meydana gelebilecek çelişkilerin giderilmesi hususunda dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde bozma gerekleri yerine getirilmeden karar verilmesi doğru görülmemiştir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunmayan davalı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 13.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla