17. Hukuk Dairesi 2015/2068 E. , 2017/10390 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/2068 E. , 2017/10390 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:31

17. Hukuk Dairesi 2015/2068 E. , 2017/10390 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davalı ... vekilince duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 7.11.2017 Salı günü davacılar tarafından gelen olmadı. Davalı ... tarafından gelen olmadı. Davalı ... Yapı Ltd. Şti tarafından gelen olmadı. Davalı ... tarafından gelen olmadı. Davalı ... Malz. AŞ tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan sonra vaktin darlığı nedeniyle dosyanın incelenip karara bağlanması başka güne barıkılmakla dosya incelendi, gereği düşünüldü.
-K A R A R-
Davacılar vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın, davacıların eşi/ babası...'un idaresindeki motorsiklete çarpmasıyla ölümlü kaza meydana geldiğini, anılan davalıların zarardan sorumlu olduğunu, davalı .... Şti'nin de kaza mahallinde yol çalışması yaparken gerekli işaretlemeyi yapmaması nedeniyle kusurlu ve zarardan sorumlu olduğunu, davacıların ölenin desteğinden yoksun kaldıklarını belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak ve davalı sigortacı poliçedeki miktarla sınırlı sorumlu olmak kaydıyla 10.000,00 TL. maddi ve toplam 55.000,00 TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Davalı ... şirketi vekili, kazaya karıştığı iddia olunan araca ait poliçenin şirket kayıtlarında bulunmadığını ve kendilerine husumet düşmeyeceğini, poliçenin davacı tarafça ibrazı halinde ise poliçe limitiyle sınırlı olarak zarardan sorumlu olduklarını, manevi tazminatın poliçe teminatı kapsamında olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı .... Şti. vekili, kazada kusurları olmadığını, kazaya karışan sürücülerin kusuruyla kaza olduğunu ve zarardan sorumlulukları bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı...A.Ş. vekili, davacıların maddi tazminat taleplerini trafik sigortacısına ve manevi tazminat taleplerini kasko sigortacısına yöneltmesi gerektiğini, istenen manevi tazminatların fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ..., kusura itiraz ederek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davalı ... Yapım Ltd. Şti'nin kusuru olmadığı anlaşıldığından bu davalı hakkındaki davanın reddine; diğer davalılar hakkındaki davanın kısmen kabulü ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 10.000,00 TL. maddi tazminatın ve her bir davacı için 5.000,00 TL. manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte bu davalılardan müteselsilen tahsiline, tazminata davalı sigortacı yönünden dava ve diğer davalılar yönünden kaza tarihinden faiz işletilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili, davalı ..., davalı ...Ş. vekili, davalı... A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; özellikle, konusunda uzman iki ayrı bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen birbiriyle uyumlu raporlardaki kusur oranlarının benimsenmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına; Dairemiz'in yerleşik uygulamalarına uygun biçimde maddi tazminatın hesaplanmış olmasına; davacı tarafın sözlü ıslah talebinde bulunduğuna dair herhangi bir delil bulunmamasına; manevi tazminatın takdirinde TBK'nun 56. (BK'nun 47.) maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre; davalı ... A.Ş. vekili ve davalı ...'ın
yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazları ile davacılar vekili ve davalı ...Ş. vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Davacı taraf, davaya konu kazaya karışan davalı tarafa ait... plakalı aracın, zorunlu trafik sigortacısı olduğunu iddia ettiği davalı ...A.Ş'ye de husumet yöneltmiş; davalı ... şirketi vekili, anılan plakaya düzenlenmiş ... poliçesinin şirketleri nezdinde bulunmadığı savunmasında bulunmuş; mahkeme tarafından, iddia olunan poliçenin bulunup bulunmadığı hakkında hiçbir araştırma yapılmadan yargılamaya devam edilerek hüküm tesis edilmiştir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.
Bu durumda mahkemece, davalı tarafa ait... plakalı aracın (plaka değişikliği ihtimali de gözetilmek suretiyle), davalı ...Ş. nezdinde, kaza tarihini kapsar biçimde ... poliçesi bulunup bulunmadığının, ilgili ... şirketi genel müdürlüğünden sorulup poliçe örneğinin getirtilmesi, davalı ... şirketinin sorumluluğunun bu suretle tayini gerekirken, eksik incelemeyle davalı ... şirketi yönünden de yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
3-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın A-1. maddesinde; sigortacının, poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu ... limitlerine kadar temin edeceği; ...'nun 92/1-f maddesinde ise, manevi tazminata ilişkin taleplerin, ... teminatı dışında olduğu düzenlenmiştir.
Buna göre; davalı ...Ş'ye davalı tarafa ait aracın trafik (...) sigortacısı sıfatıyla husumet yöneltildiği; davalı trafik sigortacının sadece maddi zararları teminat kapsamına aldığı ve manevi zararların teminat kapsamında olduğu gözetilerek, davacıların manevi tazminat taleplerinden sigortacının sorumlu tutulmaması gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi de doğru olmamıştır.
4-Yukarıdaki bentte ifade olunan nedenlerle, davalı ...Ş'nin, davacıların manevi zararlarından sorumlu olmadığı da gözetilerek, talebe konu edilen ve hüküm altına alınan manevi tazminatların vekalet ücreti, yargılama gideri ve bakiye karar harcından sorumlu tutulmaması gerekirken; yanılgılı değerlendirmeyle, manevi tazminata ilişkin yargılama gideri, davacı vekalet ücreti ve bakiye karar ilam harcından, diğer davalılar ile birlikte sorumluluğuna karar verilmesi de hatalıdır.
5-Davalı ... Yapı Ltd. Şti'nin, davaya konu kazada kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle, bu davalı hakkındaki maddi ve manevi tazminat isteminin tümüyle reddine karar verilmiş olduğundan, tamamı reddolunan maddi ve manevi tazminatlar üzerinden bu davalı lehine vekalet ücretine karar verilmesinde bir usulsüzlük yoktur. Ne var ki, manevi tazminatın diğer davalılar yönünden kısmen reddi nedeniyle hesaplanan vekalet ücreti yönünden, diğer davalılar ile birlikte bu davalı lehine de hüküm tesisi doğru değildir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ...A.Ş. vekili ve davalı ...'ın yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazları ile davacılar vekili ve davalı ...Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; davacılar vekili ve davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (2), (3) ve (4) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş. yararına, (5) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar yararına BOZULMASINA; duruşmada vekille temsil olunmayan davacılar ve davalı ... yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ve davalı ...'ye geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 853,75 TL kalan harcın temyiz eden davalı ... AŞ ve ...'dan alınmasına 13/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla