17. Hukuk Dairesi 2015/1785 E. , 2017/10162 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/1785 E. , 2017/10162 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:32

17. Hukuk Dairesi 2015/1785 E. , 2017/10162 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, 24/01/2009 tarihinde ana isale hattının patlaması sonucu müvekkili şirketin sigortalısı ...'a ait işyerini su basması neticesinde emtea hasarı meydana geldiğini, patlayan isale hattının bakım ve sorumluluğunun ... Belediyesine ait olduğunu, Belediyenin kusuru neticesinde sigortalı işyerinin zarara uğradığını, işyerinin ... A.Ş nezdinde ... Poliçesiyle sigortalı olduğunu, dahili su hasarı sonucu müvekkili tarafından sigortalısına 25/05/2009 tarihinde 2.814,00 TL tazminat ödendiğini, müvekkili şirketin TTK 1301.maddesinde düzenlenen halefiyet ilkesi gereği ödediği tazminatı rücuen talep etme hakkın olduğunu, davalı aleyhine ... 2.... Müdürlüğü 2009/5401 esas sayılı dosya ile ... takibi yapıldığını, yapılan takibe davalı tarafından itiraz edildiğini belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, idare mahemesinin görevli olduğunu, husumet itirazında bulunduklarını, kusur incelemesi yapılması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davanın kabulü ile davalının ... 2. ... Müdürlüğünün 2009/5401 Esas sayılı ... takip dosyasına yapmış olduğu itirazın iptaline, takibin 2.814,00 TL asıl alacak ile 61,75 TL işlemiş faiz yönünden devamına karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, davacı ... şirketi tarafından ödenen tazminatın rücuen tahsili için başlatılan ... takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
HUMK.nun 275 (HMK.md.266) ve devamı maddelerine göre çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda ihtisas sahibi kimselerin dinlenmesi ve rapor alınması gerekir.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda,su basması nedeniyle hasar gören mallar için yapılan ödemenin 2.814 TL olarak kayıtlı olduğu belirtilerek bu rakama faiz işletilmesi ile yetinilmiş olup rapor, söz konusu bilirkişilerin uzmanlıkları itibarı ile uyuşmazlığın kapsam ve niteliğine göre karar vermeye yeterli değildir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.
Bu halde içinde tekstil mühendisi de bulunan bilirkişi kurulu marifetiyle, sigortalı işyerinde emtiada meydana gelen gerçek zarar miktarının belirlenmesi yönünden ayrıntılı ve denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 07.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Cevapla