Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/3136 E. , 2017/12364 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/3136 E. , 2017/12364 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/3136 E. , 2017/12364 K.

"İçtihat Metni"

Davacı ...Ş ile davalı ... aralarındaki dava hakkında ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 09.07.2014 gün ve 2011/537-2014/421 sayılı hükmün Dairenin 13.03.2017 gün ve 2014/24075-2017/1397 sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

6100 sayılı HMK'nun geçici 3/2.maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nun 440/III-1 maddesinde öngörülen karar düzeltme parasal sınırı 01.01.2017 tarihinden itibaren 13.924,00.-TL olarak belirlenmiştir. Mahkeme hükmü anılan tarihten sonra incelenmekle, davalı vekilinin karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, 29/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları