Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/3051 E. , 2017/11437 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/3051 E. , 2017/11437 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/3051 E. , 2017/11437 K.

"İçtihat Metni"

Davacı ... ile davalı ... aralarındaki dava hakkında ... 7. Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 29/03/2016 gün ve 2015/398-2016/292 sayılı hükmün Dairenin 08.03.2017 gün ve 2016/8398-2017/2487 sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, Gereği düşünüldü:
- K A R A R -

Dosya içeriğine, ... ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre 6100 Sayılı HMK.nin geçici 3.maddesinin 2.fıkrası delaletiyle 1086 Sayılı HUMK.nin 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Yasanın 442. maddesi uyarınca 275,00 TL para cezasının davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 65,40 TL peşin harcın karar düzeltme harcına mahsubuna 11/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları